800-D19.1

loading image
Henter...
static-map
 • Pilers. nr.

  800-D19.1

 • Immikkoortup atorneqarnissaa

  Stk.1. Detailområdet kan anvendes til en bred vifte af fritids- og turistaktiviter. Stk. 2. Detailområdet er opdelt i underområder defineret til de forskellige aktiviteter: 1. Svømmehal og klubhus m.v. til skiklub. 2. Skistadion, hundeslæde og snescooterspor. 3. Minikælke og skibakke. 4. Motionsområde og friholdt område 5. Friholdt område med mulighed for etablering af stiforbindelse mellem Spejdersøen og hundeområderne. 6. Friholdt område der søges bevaret på grund af forekomsten af islinser. Mulighed for stiforbindelse. 7. Ungdomsklub. 8. Overnatningshytter, til udlejning. 9. Skaterbane 10. Skibakke til slalom, snowboard m.v. 11. Campingplads, ishotel. 12. Fjeldklatring, udsigtspunkt. 13. Dyrepark, moskusokse og rensdyr. 14. Langrendsløjper med skiskydebane

 • Sanaartukkap annertussusissaa sumiinnissaalu

  Stk. 1. Der kan etableres bebyggelse i følgende underområder: 1. Der eksisterer et klubhus for skiklubben som vil kunne udvides med ialt 50 kvm til toilet og badeforhold og evt. skistald. Svømmehallen skal opføres inde i fjeldet op mod den lille skibakke, så alene indgang og eventuelle ovenlys, m.v bliver synlige udefra. Byggeriet vil ialt dække et areal på ca. 1000 kvm. 3. Der kan etableres et mindre hytte til billetsalg, toilet og lignende på ca. 30 kvm. hytten skal være mobil og kunne fjernes om sommeren. Højde max 5 m. 7. Der kan etableres et ungdomshus med et bebygget areal på 400 kvm etableret i 1 plan med kælder. Ungdomshuset vil fra vestsiden fremtræde som en bebyggelse i 2 etager, ialt 800 kvm bruttoetageareal. Højde max 8,5 m. 8. I underområdet kan der etableres op til 30 overnatningshytter som enkelthytter eller dobbelthytter. Hver hytte må max. være 25 kvm bebygget areal med 6 sengepladser i hver hytte. Højde max. 5 m. Hytterne skal placeres med en minimumsafstand på 10 m 10. Der kan etableres en billet / mandskabshytte på max. 30 kvm. Højde max 5 m. 11. Der kan etableres 1 eller 2 hytter på ialt max. 120 kvm til toilet og badeforhold for campinggæster og for gæster på ishotel. Der kan tillige etableres faciliteter til servicering af gæster på skibakken og fjeldklatring. samt depot. Højde max 6 m. 13. Der kan etableres en hytte på max. 50 kvm til opbevaring af foder til moskusokser og evt. rensdyr. Højde max 5 m. Stk. 2. Generelle regler om højder på fundament.

 • Sanaartukkap silatimigut isikkussaa

  Stk. 1. Bebyggelserne i de enkelte underområder skal udformes i henhold til nedenstående retningslinjer. 1. Ny bebyggelse til skiklubben skal opføres så det harmonerer med det eksisterende klubhus, enten i mursten som det eksisterende, eller som træbygning der er malet i en heldækkende kontrastfarve. 3 + 10 + 11 + 13 Hytterne skal opføres i træ med saddeltag tækket med tagpap og malet med heldækkende maling i en traditionel grønlandsk farve. 7. Ungdomshuset kan opføres i træ med en ensidig taghældning mod øst. bygningen skal males med heldækkende maling. 8. Overnatningshytterne opføres som Isidomes, igloo´r i træ med græstørv på taget. Hytterne skal males med dækkende maling i jordfarver.

 • Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaa biilinullu inissiiviit

  Stk. 1. Der kan etableres følgende vejanlæg og kørespor. A-A. Vejen kan etableres som en vej med 5 m belægningsbredde. B-B Køresporet kan etableres med en bredde på 4 m. Stk. 2. Stiforløb kan etableres med en bredde på op til 4 m. Stk. 3. Stier i underområde 14 der også fungerer som langrendsløjpe kan etableres med belysning der ikke medfører gener for boligbebyggelserne der støder op til området. Stk. 4. Der skal i forbindelse med Skisportsstadion Svømmehal etableres parkering til 20 biler og et tilsvarende antal ved Ungdomshuset og den nye skibakke m.v.

 • Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

  Stk. 1. I forbindelse med underområderne 1,3, 7, 8, 9 og 10 kan der i forbindelse med etableringen af byggeri, vejanlæg, p-pladser samt etablering af anlæg til aktiviteter, foretages en bearbejdning af det naturlige terræn. Stk. 2. I forbindelse med moskusokse- og rensdyrpark kan der etableres hegning med forstærket fårehegn. Hegnet skal placeres så det kun i begrænset omfang bliver synligt fra boligbebyggelserne. Stk. 3. Terrænet skal skånes mest muligt. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 4. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt det er muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri. Stk. 5. Der må ikke placeres hundehold inden for delområdet.

 • Teknikkikkut atortuutit

  Stk. 1. Bebyggelse i underområderne 1, 3, 7, 8, 10 og 11, skal tilsluttes kloak, vand og elforsyning. Stk 2. Alle ledningsanlæg skal nedgraves i forbindelse med vej- og stitracéer, så skader på terræn reduceres mest muligt. Stk. 3. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og friarealer. Stk. 4. Inden for området kan der opføres mindre bygninger til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsen som naturlige dele af bygningskroppe. Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med tilsvarende størrelse.

 • Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq

  Stk. 1. Underområde nr. 6 skal friholdes for bebyggelse og anlæg, for at beskytte det termoglaciale område der strækker sig fra Spejdersøen til vandsø 3. Stk. 2. Der kan dog etableres stianlæg rundt om Spejdersøen med forbindelse til området ved vandværket, via vejsystemet i Jaakunnguup området.

 • Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarutip aamma/imaluunniit kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussap atorunnaarsinneqarneri

  Stk. 1.Med den endelige godkendelse af nærværende plan inkluderes områderne 800-C3 i planen. Stk. 2.I forbindelse med den endelige godkendelse af detailplanen for delområde 800-D19, ophæves lokalplanen for delområde 800-D5 Stk. 2. For den del af område lokalplan nr. D5 der er beliggende i vandspærrezonen aflyses bestemmelserne og området sammenlægges med delområde 800-D1. Stk. 3. I forbindelse med nærværende detailplans godkendelse foretages en mindre regulering af grænserne mod følgende delområder og detailområder. - 800-A16.1 - 800-E4.1 - 800-E5

800-D19.1 (gl)