800-D19.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  800-D19.1

 • Anvendelse

  Stk.1. Detailområdet kan anvendes til en bred vifte af fritids- og turistaktiviter. Stk. 2. Detailområdet er opdelt i underområder defineret til de forskellige aktiviteter: 1. Svømmehal og klubhus m.v. til skiklub. 2. Skistadion, hundeslæde og snescooterspor. 3. Minikælke og skibakke. 4. Motionsområde og friholdt område 5. Friholdt område med mulighed for etablering af stiforbindelse mellem Spejdersøen og hundeområderne. 6. Friholdt område der søges bevaret på grund af forekomsten af islinser. Mulighed for stiforbindelse. 7. Ungdomsklub. 8. Overnatningshytter, til udlejning. 9. Skaterbane 10. Skibakke til slalom, snowboard m.v. 11. Campingplads, ishotel. 12. Fjeldklatring, udsigtspunkt. 13. Dyrepark, moskusokse og rensdyr. 14. Langrendsløjper med skiskydebane

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Der kan etableres bebyggelse i følgende underområder: 1. Der eksisterer et klubhus for skiklubben som vil kunne udvides med ialt 50 kvm til toilet og badeforhold og evt. skistald. Svømmehallen skal opføres inde i fjeldet op mod den lille skibakke, så alene indgang og eventuelle ovenlys, m.v bliver synlige udefra. Byggeriet vil ialt dække et areal på ca. 1000 kvm. 3. Der kan etableres et mindre hytte til billetsalg, toilet og lignende på ca. 30 kvm. hytten skal være mobil og kunne fjernes om sommeren. Højde max 5 m. 7. Der kan etableres et ungdomshus med et bebygget areal på 400 kvm etableret i 1 plan med kælder. Ungdomshuset vil fra vestsiden fremtræde som en bebyggelse i 2 etager, ialt 800 kvm bruttoetageareal. Højde max 8,5 m. 8. I underområdet kan der etableres op til 30 overnatningshytter som enkelthytter eller dobbelthytter. Hver hytte må max. være 25 kvm bebygget areal med 6 sengepladser i hver hytte. Højde max. 5 m. Hytterne skal placeres med en minimumsafstand på 10 m 10. Der kan etableres en billet / mandskabshytte på max. 30 kvm. Højde max 5 m. 11. Der kan etableres 1 eller 2 hytter på ialt max. 120 kvm til toilet og badeforhold for campinggæster og for gæster på ishotel. Der kan tillige etableres faciliteter til servicering af gæster på skibakken og fjeldklatring. samt depot. Højde max 6 m. 13. Der kan etableres en hytte på max. 50 kvm til opbevaring af foder til moskusokser og evt. rensdyr. Højde max 5 m. Stk. 2. Generelle regler om højder på fundament.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Bebyggelserne i de enkelte underområder skal udformes i henhold til nedenstående retningslinjer. 1. Ny bebyggelse til skiklubben skal opføres så det harmonerer med det eksisterende klubhus, enten i mursten som det eksisterende, eller som træbygning der er malet i en heldækkende kontrastfarve. 3 + 10 + 11 + 13 Hytterne skal opføres i træ med saddeltag tækket med tagpap og malet med heldækkende maling i en traditionel grønlandsk farve. 7. Ungdomshuset kan opføres i træ med en ensidig taghældning mod øst. bygningen skal males med heldækkende maling. 8. Overnatningshytterne opføres som Isidomes, igloo´r i træ med græstørv på taget. Hytterne skal males med dækkende maling i jordfarver.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Der kan etableres følgende vejanlæg og kørespor. A-A. Vejen kan etableres som en vej med 5 m belægningsbredde. B-B Køresporet kan etableres med en bredde på 4 m. Stk. 2. Stiforløb kan etableres med en bredde på op til 4 m. Stk. 3. Stier i underområde 14 der også fungerer som langrendsløjpe kan etableres med belysning der ikke medfører gener for boligbebyggelserne der støder op til området. Stk. 4. Der skal i forbindelse med Skisportsstadion Svømmehal etableres parkering til 20 biler og et tilsvarende antal ved Ungdomshuset og den nye skibakke m.v.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. I forbindelse med underområderne 1,3, 7, 8, 9 og 10 kan der i forbindelse med etableringen af byggeri, vejanlæg, p-pladser samt etablering af anlæg til aktiviteter, foretages en bearbejdning af det naturlige terræn. Stk. 2. I forbindelse med moskusokse- og rensdyrpark kan der etableres hegning med forstærket fårehegn. Hegnet skal placeres så det kun i begrænset omfang bliver synligt fra boligbebyggelserne. Stk. 3. Terrænet skal skånes mest muligt. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 4. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt det er muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri. Stk. 5. Der må ikke placeres hundehold inden for delområdet.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Bebyggelse i underområderne 1, 3, 7, 8, 10 og 11, skal tilsluttes kloak, vand og elforsyning. Stk 2. Alle ledningsanlæg skal nedgraves i forbindelse med vej- og stitracéer, så skader på terræn reduceres mest muligt. Stk. 3. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og friarealer. Stk. 4. Inden for området kan der opføres mindre bygninger til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsen som naturlige dele af bygningskroppe. Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med tilsvarende størrelse.

 • Bevaring af bebyggelse

  Stk. 1. Underområde nr. 6 skal friholdes for bebyggelse og anlæg, for at beskytte det termoglaciale område der strækker sig fra Spejdersøen til vandsø 3. Stk. 2. Der kan dog etableres stianlæg rundt om Spejdersøen med forbindelse til området ved vandværket, via vejsystemet i Jaakunnguup området.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Der skal sikres tilslutning til det kommunale dagrenovationssystem eller etableres et tilsvarende system der sikrer indsamling af alt affald i aktivitetsområderne. Stk. 2. Der skal tilstræbes anvendt energibesparende byggeri og opvarmningsløsninger med anvendelse af vedvarende energi, f.eks. anvendelse af passiv solvarme m.v. Stk. 3. Anvendelse af solvarmepaneler til produktion af varmt vand og solceller til elproduktion skal tilpasses byggeriet så de fremtræder som en integreret del af bygningerne.

 • Ophævelse

  Stk. 1.Med den endelige godkendelse af nærværende plan inkluderes områderne 800-C3 i planen. Stk. 2.I forbindelse med den endelige godkendelse af detailplanen for delområde 800-D19, ophæves lokalplanen for delområde 800-D5 Stk. 2. For den del af område lokalplan nr. D5 der er beliggende i vandspærrezonen aflyses bestemmelserne og området sammenlægges med delområde 800-D1. Stk. 3. I forbindelse med nærværende detailplans godkendelse foretages en mindre regulering af grænserne mod følgende delområder og detailområder. - 800-A16.1 - 800-E4.1 - 800-E5

800-D19.1 (da)

A. Baggrund.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre etableringen af svømmehal og ungdomsklub og etablering af hertilknyttedede fritidsaktiviteter og etablering af en moskusoksepark som turist attraktion.

Det er udlæg af arealerne til fritidsaktiviteter ønsket at skabe mulighed for udvikling af de eksisterende fritidstilbud til byens borgere, samtidig med at der ønskes skabt gode muligheder for, at de studerende på byens ungdomsuddannelser kan deltage i fritidsaktiviteterne.

B. Formål

Det er formålet med planen

 • at skabe gode forhold for at udvikle skisporten i byen, her med fokus på bedre muligheder for at løbe og træne langrend hele året, mulighed for skiskydning, samt mulighed for at dyrke snowboarding og slalom på begynderstadiet, på de 2 ski- og kælkebakker.
 • at skabe mulighed for etablering af en svømmehal i fjeldet syd for Spejdersøen.
 • at skabe mulighed for etablering af et ungdomshus i tilknytning til fritidsaktiviteterne.
 • at skabe mulighed etablering af en moskusokse- og rensdyrpark.

C. Detailområdet i dag

Detailområdet er beliggende ved Spejdersøen og øst herfor.

Den østlige del af området indgår i dag som et væsentligt fritidsområde for Sisimiut, hvor der samles bær m.v. Denne del af området er ubebygget og henligger i naturtilstand og benyttes om vinteren som langrendsterræn.

D. Indhold.

Med planen skabes mulighed for en udvikling af eksisterende fritidsaktiviteterne i området omkring Spejdersøen og i det udlagte fritidsområde øst for Sisimiut, samtidig med at der indpasses nye aktivitetsmuligheder som kan styrke skisportsmulighederne, og understøtte udviklingen at turistaktiviteterne i Sisimiut.

Der sikres mulighed for at langrendsløjperne kan etableres på stier og belyses så sæsonnen forlænges væsentligt og for at etablere en skiskydebane med henblik at udbredde den vifte af skisportsaktiviter som de grønlandske skisportsudøvere kan træne i på grønlandske idrætsanlæg.

Der sikres mulighed for at øge overnatningskapaciteten i Sisimiut ved at skabe mulighed for etablering af velbeliggende overnatningshytter til udlejning til turister o.lign. Det forudsættes at hytterne udlejes af en aktør eller gruppe af aktører med fælles udlejningsadministration. Hytterne kan ikke benyttes som private sommerhuse eller fritidshytter, men skal til stadighed stå til rådighed for udlejning.

Som supplement til hytteområdet skabes der mulighed for en campingplads og etablering af et ishotel med udnyttelse af de samme servicefacileteter.

Det er forventningen at overnatningsfaciliteterne både kan anvendes til turistformål og til overnatning i forbindelse med forskellige sports- træningslejre m.v.

Anvendelse
Kommuneplantillægget fastlægger detailområdets anvendelse til fritidsformål og turistformål. Der er i planen fokus på at der kan etableres en bred vifte af fritidsaktiviteter

Samtidig lægges der vægt på at anvendelsen af arealerne foregår så bæredygtigt som muligt, med tilslutning af bebyggelserne til det eksisterende kloaknet m.v.

Områdets disponering
Området disponeres så de mest intensive akitivteter placeres i nærheden af Spejdersøen, hvor der er mulighed for på overkommelig måde at skabe tilslutning til vejnet og forsyningsledninger.

Den mere intensive udnyttelse placeres i områderne mod syd og sydøst, hvor der bliver mulighed for med stisystemet at give adgang for mange forskellige brugere samtidig med at der skabes mulighed for at langrends skisæsonen og dermed træningsmulighederne for skisportsudøvere kan forlænges.

Bebyggelsens art
Bebyggelsen i fritidsområdet udgøres primært af udvidelsesmulighed for skiklubbens hus, svømmehal, ungdomshus, og servicebygning til campingplads og endelig hytteområdet. Den øvrige bebyggelse består af mindre huse der i princippet skal etableres så annonyme som muligt.

Ishotellet som kan etableres på campingpladsen vil ikke kræve permanente anlæg og opbygges til sæsonnen hvert år.

Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelser for udformningen af bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materialer, samt skiltning og containeropstilling.

Trafikbetjening
Området skal vejbetjenes fra Karl Sivertsenip Aqq''''''''s forlængelse og der vil i tilknytning hertil blive etableret parkering. Der er fastlagt nye interne veje, der sikrer trafikbetjeningen af de enkelte aktivitetsområder.

Byggemodning
Der gennemføres en kommunal byggemodning af den vejen a-a.

Udgifterne til den kommunal byggemodning fordeles på de enkelte byggeområder i henhold til det antal kvadratmeter der kan opføres i de enkelte byggeområder

Byggemodning indenfor de enkelte byggeområder skal foretages og bekostes af den enkelte bygherre i overensstemmelse til de kommunale retningslinjer.

Forsyning
Boligerne i området skal forsynes med kloakafledning, vand og el, samt tilsluttes den kommunale affaldshåndtering.

E. Planens forhold til anden planlægning.

Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte landsplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1992 - 2005 for Sisimiut kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 800-D5 og D19 er udlagt. Dog foretages der en mindre regulering af nogle af de tilstødende delområder i forbindelse med planens endelige godkendelser

Planen er et tillæg til Kommuneplan 1992 - 2005 for den tidligere Sisimiut Kommune med de nye overordnede bestemmelse er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.

For detailområde A53.1 udarbejdes der nye detaljerede bestemmelser, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Lokalplaner og detailområdeplaner
Detailplanens område omfatter størstedelen af loklaplan D5. En mindre del af området er omfattet af detailplan 800-A16. Disse vil med vedtagelse af dette kommuneplantillæg blive ophævet for den del af området, som dette kommuneplantillæg omfatter.

Tilsvarende vil den del af lokalplan D5 der ligger i Vandspærrezonen blive ophævet og delområdet vil blive overført til 800-D1.

Klausulerede zoner
Området støder op til vandspærrezone for vandoplandet til Sisimiut vandforsyning, men berører ikke vandspærrezonen.

Området er beliggende inden for spærrezonen omkring lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader, dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Detailområdet berøres af en vandret flade i kote 55,5. I områderne syd for Ulkebugten kan der etableres bebyggelse med en maksimal højde på 15 meter over terræn (dog maksimalt til kote 101) eller op til kote 55,5. Veje kan anlægges op til kote 49,5