Bortfald af arealtildeling

Stk. 1. En arealtildeling bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor den fastsatte frist, og hvis byggetilladelsen for arealet bortfalder. Dette gælder også, hvis tilladelsen kun er delvist udnyttet.

Stk. 2. Såfremt en udløbet tilladelse ønskes udnyttet, er der i princippet tale om en helt ny ansøgning, der kan dog forinden tilladelsens udløb ansøges om fristforlængelse.

Stk. 3. En arealtildeling til byggeri, som kræver byggetilladelse, tildeles med frist til at ansøge om byggetilladelse senest 6 måneder efter arealtildelingsdatoen jf. Bygningsreglement 2006

Stk. 4. Arealtildelinger til byggeri, som kræver byggetilladelse, tildeles med frist til at ansøge om ibrugtagningstilladelse senest 2 år efter arealtildelingsdatoen.

Stk. 5. Arealtildelinger vedrørende arealer, hvortil der ikke skal søges byggetilladelse, tildeles med frist til at tage arealet i brug til det ansøgte og godkendte formål senest 1 år efter arealtildelingsdatoen.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan forlænge de i stk. 3-5 fastsatte frister i særlige tilfælde, hvor det skønnes, at arealtildelingsindehaveren kan færdiggøre projektet, og vil overholde de fastsatte vilkår for arealtildelingen, hvis skriftlig, begrundet ansøgning herom er indgivet inden udløbet af den frist, som søges forlænget.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan endvidere forlænge de i stk. 3-5 fastsatte frister i forbindelse med store byggerier og tekniske anlæg, hvor projektering og udførelse ikke kan gennemføres på 2 år.

a. Overskridelse af frist

Stk. 1. En arealreservation er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i reservationen er overskredet.

Stk. 2. En uudnyttet arealtildeling er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i arealtildelingen er overskredet.

Stk. 3. Hvis en frist overskrides i en udnyttet arealtildeling, indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet, jf. Planlovens sanktioner. nr. 17, 2011, § 62, 63, 64.

b. Manglende dokumentation og evner

Stk. 1. Fremkommer ansøgeren ikke med den fornødne dokumentation, bortfalder arealreservationen uden varsel ved fristens udløb eller tidligere, hvis det står klart, at ansøger ikke kan eller vil opfylde betingelserne til ansøgningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at afvise en ansøgning, hvis de påkrævede oplysninger ikke er fremkommet inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist.

C. Andre myndigheders tilladelser

Stk. 1. En arealtildeling vedrører alene de arealretslige forhold. Godkendelse fra andre myndigheder, herunder byggetilladelse og miljøgodkendelse, skal søges separat.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan oplyse i en arealtildeling om, at der i forbindelse med et byggeri, anlæg o.a. skal indhentes de fornødne tilladelser, herunder byggetilladelse, opgravningstilladelse, og tilslutningstilladelser til hovedkloaknet, samt el- vand- og telenet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan oplyse i en arealtildeling om at der hos Selvstyret må forventes at skulle indhentes miljøgodkendelse og tilladelse fra veterinærmyndighederne til planlagte aktiviteter.

Stk. 4. Det er arealtildelingsindehaverens eget ansvar at indhente relevante tilladelser, godkendelser o. lign. og fremsende disse til arealmyndigheden.