Institutioner og fritid

I bygden er der etableret en mindre fodboldbane, en minihal, forsamlingshus og legeplads.

 Fodboldbanen ligger indenfor vandspærrezonen. Det er meget vanskeligt at finde plane arealer på øen, der er store nok til at rumme en fodboldbane.

 En eventuel befolkningsudvikling fra 355 indbyggere til 224 indbyggere over 12 år svarer gennemsnitligt til et fald i befolkningen på 10 - 11 indbyggere pr. år. Dette betyder at der må forventes et markant fald i antallet af børn der efterspørger dagpleje/børnehave og skolegang.

Generelt vurderes, at der ikke er grundlag for at udlægge nye arealer til offentlige servicetilbud.

 Dagplejecenter

Der er i dag plads til 32 børn i dagplejecentret

Befolkningsudviklingen indikerer at der ikke i planperioden kan forventes behov for yderligere kapacitet i dagplejecentret, til gengæld er der behov for en udskiftning på grund af bygningens tekniske tilstand.

 Nyt dagplejecenter forventes etableret i 2 nyopførte boliger i løbet af 2012.

 Folkeskolen

Der er i dag 52 børn i folkeskolen

Et fald i befolkningstallet vil formentlig også betyde et markant fald for denne aldersgruppe. Fra 1999 til 2011 er antallet af børn i skolealderen faldet fra 129 til 52, og de fremtidige tal vil tillige blive påvirket af hvornår det vurderes at skolebørnene vil have behov for at komme på efterskole o. lign.

 Ungdomstilbud

Faldet i antallet af unge må forventes at være markant da alle unge der ønsker at tage en ungdomsuddannelse skal rejse til en større by

 Ældreboliger

 I bygden er etableret et alderdomshjem. I 2012 omdannes alderdomshjemmet til ældreboliger,  så de ældre kan blive boende i eget hjem og i højere grad kan blive selvhjulpne

Det forventes at der gennem sanering m.v. kan skabes plads til flere ældreboliger indenfor eksisterende arealudlæg.