Tekniske anlæg

Vandforsyning.

Vandforsyningen varetages af Nukissiorfiit med udgangspunkt i en sø på øen Nunako. Søen er via en vandledning under det smalle sund mellem Nunako og Napasoq øen forbundet med vandværket. Vandværket er et A1 vandværk.

  Elforsyning

Elforsyningen varetages af Nukissiorfiit.

Napasoq forsynes fra et diesel generatoranlæg. Det er muligt at etablere et vindmølleanlæg, så der kan leveres bæredygtig strøm til bygden, men der er ikke i øjeblikket planer om at bygge et anlæg.

 Kloak.

Spildevandsafledning er en kommunal opgave.

Der er ikke kloak i bygden, og sort spildevand fra byen 30 boliger afledes til havet via natrenovationsrampen. Gråt spildevand og overfladevand afledes til terræn.

 Affald.

Affaldshåndteringen er en kommunal opgave.

Affaldet afbrændes i et mindre affaldforbrændingsfyr. Der er begrænset sortering af affaldet. Slagger fra fyret og ubrændbart materiale deponeres på dumpen. Det overvejes om affaldet skal sejles til Maniitsoq eller Sisimiut til affaldsforbrændingsanlæggene, der er tilsluttet fjernvarme.

 Tele.

Teles sendemaster er placeret bag bygden og der er fastlagt en klausuleret zone omkring anlægget.