Tilsyn og håndhævelse

a. Tilsynspligt

Stk. 1. Kommunen har tilsynspligt og bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, har den pligt til at søge forholdet lovliggjort.

Stk. 2. Den kommunale planmyndighed kan efter forudgående underretning til brugsretsindehaveren eller ejeren forlange adgang til ethvert areal og privat ejendom for at udføre tilsyn samt opmålinger og andre tekniske forarbejder ved planlægning efter denne forordning.

b. Tilbagetagelse af arealtildeling

Stk.1. Tre situationer kan medføre tilbagetagelse af arealtildeling:

1) rettighedshaver meddeler ophør af arealanvendelsen

2) kommunen konstaterer ophør af arealanvendelsen

3) kommunen konstaterer misligholdelse af vilkår for arealtildeling.

Stk. 2. Rettighedshaver har pligt til at meddele kommunen når arealanvendelsen ophører.

c. Konstatering af ophør af arealanvendelsen

Stk. 1. Benyttes arealet ikke som anvist i arealtildelingen over en længere årrække, dvs. 2 år, bortfalder arealtildelingen.

Stk. 2. Rettighedshaveren skal fremkomme med en redegørelse indenfor en frist på 2 uger, der klarlægger årsagen til ophør af arealanvendelsen. Såfremt fristen ikke overholdes indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.

Stk. 3. Ved udsigt til krav om omfattende oprydning og evt. nedrivning varsles rettighedshaver, så denne får mulighed for at revurdere situationen, herunder afhænde værdier på arealet med henblik på tredjemands videreførelse af arealanvendelsen. Hvis rettighedshaver fastholder ophør, så gennemføres tilbagetagelsen.

d. Misligholdelse.

Stk. 1. Misligholdelse af vilkårene for en arealtildeling kan bestå i overtrædelse eller manglerne opfyldelse af givne vilkår. Såfremt vilkår ikke overholdes indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.

Stk. 2. Såfremt en ansøger bevidst eller groft uagtsomt har afgivet urigtige oplysninger om forhold af væsentlig betydning for arealtildelingen kan arealtildelingen bortfalde. Forinden bortfald underrettes arealtildelingsindehaveren skriftlig herom, og meddeles en frist på mindst 2 uger til at fremkomme med korrekte oplysninger, med henblik på en fornyet sagsbehandling.

e. Ulovlige forhold

Stk. 1. Et ulovligt forhold er;

a) overtrædelse af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. , eller

b) overtrædelse af planbestemmelser i kommuneplanen, eller retningslinier udarbejdet i henhold hertil.

c) overtrædelse af vilkår i arealtildelinger.

Stk. 2. Sanktioner og procedure der følger et ulovligt forhold kan ses i nedenstående illustration.