Procedure ved ansøgning

a. Annoncering

Stk. 1. Nye ledige arealer annonceres ledige i minimum 2 uger. Der vil blive tilstræbt en længere frist i forbindelse med annoncering af større områder.

Stk. 2. Når arealer annonceres ledige vil alle kvalificeret ansøgninger, dvs. ansøgninger vedlagt en tidsplan og indgivet af en myndig person, der indkommer før en i annoncen fastsat dato, blive betragtet som samtidige.

Hvis der på denne dato er flere kvalificerede ansøgere til samme areal, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealreservation til arealet.

Ved lodtrækning udtrækkes de resterende, kvalificerede ansøgere til en venteliste. Lodtrækningen foretages af et kommunalbestyrelsesmedlem eller af en dommer ved kredsretten.

Stk. 3. Annoncerede arealer, hvortil der kun er modtaget én kvalificeret ansøgning, reserveres til ansøgeren uden lodtrækning.

b. Tildeling af arealer til projektudvikling

Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tildeling af arealer efter følgende regler:

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan efter annoncering i minimum 14 dage, beslutte at man på grundlag af kommuneplanens overordnede bestemmelser ønsker at reservere et bestemt areal til udvikling af et projekt og i forlængelse heraf meddele arealreservation til en projektudvikler uden yderligere annoncering.

Stk. 2. I forlængelse af stk.1. udarbejdes detaljerede detailområdebestemmelser efter reglerne for tilvejebringelse af plangrundlag og projektudvikler kan i forbindelse med den endelige godkendelse af det detaljerede plangrundlag modtage en arealtildeling.

c. Ansøgning om flere arealer

Stk. 1.En person eller et selskab kan ansøge om – og få tildelt – flere arealer. Det kan f.eks. komme på tale, hvis et byggefirma ønsker at opføre flere boliger med videresalg for øje, såfremt der kan fremvises dokumentation for projektets realisme.

d. Høringsperiode

Stk. 1.Nabohøringer i forbindelse med arealsager foretages med en frist på min. 2 uger.

Stk. 2. Høring af Selvstyret samt andre sags parter i forbindelse med åben land arealsager foretages med en frist på 3 uger.

e. Gebyr

Stk. 1. For behandling af arealansøgninger opkræves et gebyr jf. Kommunens takst blad.