Vej- og stistruktur

Vejstruktur

I kommuneplanen lægges op til en vejstruktur, der deler vejsystemet op i vejtyper efter benyttelse og belastning. Dette er grundlaget for prioriteringen af fremtidige vejanlæg, og sikrer en sammenhæng mellem indretningen af vejrummene og vejenes funktion. Samtidig understøttes muligheden for en sikker afvikling af trafikken.

Der arbejdes med følgende vejklasser:

 • Overordnede veje også kaldet primære veje
 • Fordelingsveje også kaldet sekundære veje
 • Boligveje

De primære veje gør det let at komme rundt i byen med alle trafikformer, også tung trafik. Langs disse veje er der fokus på at adskille de forskellige færdselsgrupper - for eksempel adskilles gående og cyklende typisk fra den motoriserede færdsel.

Sekundære veje sammenbinder de forskellige områder med den overordnede struktur.

Boligvejene benyttes alene til den boligorienterede trafik.

For at sikre mulighed for udbygning af den overordnede vejstruktur, er der indarbejdet en række vejforbindelser som sammenkæder de nye tiltag i byens hovedstruktur. De nye mulige vejforbindelser, er angivet med stiplede linjer på oversigtskortene.

 • Vejen langs fjeldet nord om boligområdet Akia, med forbindelse til vejen i det nye erhvervsområde ved Ulkebugten (B8). Vejen skaber adgang til alle boligområder på Akia, og forbindelser boligområdet og erhvervsområdet. Den åbner for udbygning af områderne øst for Ulkebugten. Endelig, af sikkerhedsmæssige årsager, skaber den en alternativ adgang mellem byen og lufthavnen.
 • I forlængelse af vejen til lufthavnen planlægges ca.7 km vej til det nye havne- og erhvervsområde ved Førstefjorden.
 • I forlængelse af Aqqusinersuaq planlægges en vej til Solbakken Skisportscenter, så der skabes mulighed for en større tilgængelighed sommer og vinter, og dermed mulighed for udbygning af turismen.
 • Endelig planlægges vejen til Solbakken videreført til et kommende skisportsområde ved gletcheren Aqqutikitsoq og videre til Kangerlussuaq.

Sti-struktur

For at gøre det attraktiv og let at færdes i byen til fods og på cykel, foreslås stistrukturen udbygget. Målet er at gøre persontransporten så bæredygtig som muligt, og reducere behovet for biltransport. Samtidig skabes større trafiksikkerhed for de bløde trafikkanter – gående og cyklende.

Et særligt fokus er etableringen af sikker færdsel til skoler og uddannelsesinstitutioner, samt at gøre stierne anvendelige for handicappede.

 • Bygning af en sti mellem Akia og bycentret, med et fortov på siden af broen til Akia og en trappe over fjeldet ved Nukissiorfiit til f.eks. Larsikkut Aqq.. Derfra videre til bycentret.
 • Langs Aqqusinersuaq planlægges et fortov fra havnen til Pisifik
 • Mellem Pisifik og Brugseni planlægges fortov i begge sider af vejen
 • Etablering af gang- og cykelstier langs alle de overordnede veje. Evt. med stier mellem vejene, der gør stiforbindelserne kortere end vejadgang.
 • Etablering af stier mellem boligområderne, og mellem boligområderne og friarealerne, så tilgængeligheden på tværs i byen øges.

I Sisimiut er etableret en bybus som kører i fast drift rundt i byen, så også dårligt gående og andre let kan komme rundt i byen.