Krav på arealtildeling

a. Arealtildeling skal gives, når kriterierne er opfyldt

Stk.1. Såfremt en ansøger opfylder de overfor nævnte betingelser og vilkår, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med den gældende planlægning, har vedkommende krav på at få en arealtildeling.

b. Forbud efter § 32

Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan kun modsætte sig en sådan ansøgning, såfremt der nedlægges et forbud mod anvendelsen efter § 32, og kommunalbestyrelsen efterfølgende gennemfører den nødvendige ændring af plangrundlaget. Der kan ikke nedlægges § 32-forbud ved ansøgning om overdragelse, hvis denne ikke medfører ændring af de eksisterende forhold. Her gælder princippet om fortsat lovlig anvendelse.

c. Ejerskifte – ved køb eller arv m.v.

Stk. 1. En køber af en fast ejendom samt en ny ejer, som har overtaget ejendommen ved tvangssalg eller arv, har altid fortrinsret til en arealtildeling. I tvivlstilfælde kan kommunen kræve skøde eller anden dokumentation for ejerforholdene.

Stk. 2. I forbindelse med overdragelse af rettigheden over bygninger og/eller anlæg m.v. skal arealtildelingsmyndigheden underrettes. Kommunen skal i forbindelse med tiltrædelse af en arealtildeling præcisere, hvilke vilkår der er gældende for anvendelse af det pågældende areal.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kun afslå at tiltræde overdragelsen, hvis den nye ejer vil ændre anvendelsen til formål, som ikke er i overensstemmelse med den gældende planlægning for området.