Tekniske anlæg

Vandforsyning.

Vandforsyningen varetages af Nukissiorfiit med udgangspunkt i en kombination af et omvendt osmoseanlæg der afsalter havvand og en grundvandsboring.

Saltvandsindtag sker fra bugt mod nord, lidt problematisk da den del af bygningerne har udledning af gråt spildevand til samme bugt.

 Elforsyning

Elforsyningen varetages af Nukissiorfiit.

Itilleq forsynes fra et diesel generatoranlæg placeret ved havnen og spildvarmen fra anlægget udnyttes ikke

 Kloak.

Kloakafledning er en kommunal opgave

Der findes ikke kloak i bygden. Håndteringen af sort spildevand foregår via posetoiletter, som tømmes i havet via natrenovationsanstalten, der er placeret i nærheden af lossepladsen

Gråt spildevand og overfladevand afledes til terræn.

 Affald.

Affaldshåndteringen er en kommunal opgave.

Affaldet håndteres og afbrændes i en lille affaldsforbrændingsovn ved relativt lave temperaturer, og uden udnyttelse af varmeproduktion.

Dette er uhensigtsmæssigt og der bør sikres en mere hensigtsmæssig affaldsforbrænding eller alternative løsninger der giver en forsvarlig affaldshåndtering.

Placering er uhensigtmæssig nær ved skolen, udflytning længere mod vest bør overvejes. (udledningssted for natreno skal til strømfyldt sted, væk fra saltvandsindtag.

 På sigt bør brændbart affald sorteres og transporteres tilSisimiut for afbrænding ved højere temperatur og med varmeudnyttelse.

Tele.

Telemasten er placeret på fjeldet øst for bygden hvortil der også er etableret et helistop forbeholdt Tele. Den klausulerede zone fremgår af kortbilag.