Bæredygtighed

Generelt handler bæredygtighed om at spare på vores ressourcer, og der har i de senere år været meget fokus på hvordan vi kan minimere energiforbruget i forbindelse med fremstillingserhverv, til opvarmning og til transport. Og der er rundt omkring i verden meget fokus på udnyttelsen af specielt vedvarende energi og udnyttelsen af eventuel spildenergi.

I Qeqqata Kommunia har vi behov for sammen med Nukissiorfiit, at få udarbejdet en energioversigt og forslag til optimering af de eksisterende energisystemer, så der i højere grad fokuseres på at få systemerne til at spille sammen. En kommunal energiplan vil være relevant.

Bæredygtig energiforsyning

Udnyttelsen af mulighederne for at producere energi med vedvarende energiløsninger er mange i Grønland. Aluminiumsprojektet i Maniitsoq har understreget at også vedvarende energi er en væsentlig ressource på det globale marked på linje med forskellige mineraler.

Grønlands muligheder for at producere vedvarende energi er ikke udtømt med udnyttelsen af vandkraft, som er målet for den nuværende elproduktionsudbygning. På sigt vil kombinationer af forskellige energiproduktionsmetoder kunne supplerer hinanden så der sikres en flersidet produktion af vedvarende energi, så f.eks. flest mulige dieselgeneratorer kan udfases.

Energikilder der endnu ikke er udnyttet kan nævnes solceller der må forventes snart at blive attraktive en stor del af året, Strømturbiner placeret i fjordene hvor der er mest strøm burde også være attraktive som supplement til vandkraften og endelig kan der være mulighed for at etablere vindenergianlæg.

Bæredygtige løsninger i byggeriet.

I forbindelse med bæredygtige løsninger i byggeriet, sættes i udgangspunktet fokus på besparelser på opvarmning gennem bedre isolering og energieffektive løsninger m.v. Der er stort behov for at der arbejdes med udvikling af gode løsninger til det Arktiske miljø. Artek ingeniøruddannelsen har fokus på dette område.

Et andet fokusområde kan være en energibesparende elforsyning med mulighed for forskellige takster på forskellige tider af døgnet så man understøtter en spredning af energiforbruget over døgnet og endelig at elektriske apparater gøres mindre energiforbrugene.

Bæredygtige transportløsninger.

Som i resten af verden halter dette område noget bagefter, og i det arktiske område må der indtil videre forventes at være problemer med elbiler da kulde og batterier stadig er en dårlig kombination.

Der findes således ikke umiddelbart gode løsninger på transportområdet, men der arbejdes på verdensplan på at skabe realistiske løsninger med anvendelse af vedvarende energi til transportløsninger, som f.eks. bygger på naturgas/biogas, elmotorer til skibe o.s.v.

Vores vigtigste fokus på dette område vil være at skabe mulighed for at det er attraktivt og sikkert at gå og cykle, frem for at benytte bil. I dette perspektiv er der også et væsentligt sundhedsmæssigt sigte da de typiske livsstilssygdomme i forlængelse af overvægt også er ved at indfinde sig på Grønland.

Bæredygtig fødevareproduktion.

Et andet fokus er selvforsyning med fødevarer, så man ikke bliver afhængige af leverance af nøgleressourcer fra andre lande. Grønland er naturligvis ikke i en situation hvor man skal undgå samhandel, men der er grund til at fokuserer på udnyttelse af lokale fødevareressourcer og lokal produktion af fødevarer, både for at sikre lokal forsyning, men også for at sikre lokal udvikling og beskæftigelse med forædling af fødevarer.