Vilkår for arealtildeling

a. Krav til en arealtildeling

Stk. 1. En arealtildeling skal angive arealets anvendelse og afgrænsning, med en henvisning til plangrundlaget for meddelelsen af arealtildelingen

Stk. 2. En arealtildeling skal angive fristen for dens udnyttelse i form af en konkret frist for klarmelding.

Stk. 3. En arealtildeling skal angive eventuel tilslutningspligt til offentlig byggemodning.

Stk. 4. En arealtildeling skal angive størrelsen af eventuel byggemodningsandel.

Stk. 5. En arealtildeling kan angive vilkår for udførelse af byggemodningsarbejder. Byggemodningsarbejder, der omfatter el og vand, må kun ske efter aftale med Nukissiorfiit eller i Kangerlussuaq med Grønlands Lufthavns væsen(GLV).

Stk. 6. En arealtildeling skal angive eventuel tilslutningspligt til fællesanlæg.

Stk. 7. En arealtildeling skal angive beliggenheden af rør - og ledningsanlæg.

Stk. 8. En arealtildeling skal angive dens eventuelle ophør.

Stk. 9. En arealtildeling skal angive oprydnings- og retableringsforpligtelse i forbindelse med arealanvendelsens ophør.

Stk. 10. En arealtildeling skal oplyse om kendte forhold og restriktioner som anvendelsen af arealet skal respektere. Bevaringsklausuler, jordforurening, snelægsarealer m.v.

Stk. 11. Nødvendige myndighedstilladelser skal indhentes inden arealet kan ibrugtages.

b. Generelle vilkår der altid stilles for en arealtildeling

Stk. 1. Arealet overdrages som beset og der kan ikke gives garanti for egnethed til den påtænkte anvendelse, herunder for jordbundens bæreevne.

Stk. 2. At arealtildelingsindehaveren ved byggeriets start selv forestår afsætning af byggeriet og er ansvarlig for placering af byggeriet. Kommunalbestyrelsen skal godkende afsætningen.

Stk. 3. At muldjord og bevoksning forud for anlægsarbejdets start lægges i depot til brug ved anlægsarbejdets afslutning.

Stk. 4. At terrænet ikke beskadiges unødigt. Eventuelle terrænbeskadigelser skal retableres efter anlægsarbejdets afslutning for bygherrens regning efter aftale med Området for Teknik og Miljø, således, at det retablerede areal har de samme egenskaber som det oprindelige areal, f.eks. bæreevne og dræningsevne.

Stk. 5. At der ved tilrettelæggelse af udsprængning og udgravning tages hensyn til, at terrænet udenfor det tildelte areal skånes mest muligt.

Stk. 6. At arealtildelingsindehaveren renser området for alle sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.

Stk. 7. At enhver form for omlægning af eksisterende vejanlæg, grøfter, afløbs- og forsyningsledninger sker på arealtildelingsindehaverens regning, og kun efter forud indhentet tilladelse/godkendelse fra de respektive vej- og ledningsejere.

Stk. 8. At ledninger i videst mulig omfang føres under terræn.

Stk. 9. At arealer omkring bygninger både under og efter byggeri holdes rene og ryddelige.

c. Standardvilkår for parkeringspladser og stikveje

Stk. 1. Etablering og drift af det tildelte parkeringsareal samt privat stikvej sker for ansøgers regning.

d. Standardvilkår for ledningsanlæg

Stk. 1. Arealtildelinger til ledningsanlæg udarbejdes på baggrund af ledningsplaner udarbejdet af ledningsejeren. Kommunalbestyrelsen foretager ikke kontrolmålinger af ledningsplanerne, og ansvaret for fejl eller unøjagtighed i arealtildelinger udarbejdet på baggrund af ledningsplaner kan kommunalbestyrelsen ikke gøres ansvarlig for.

Stk. 2. Arealtildelinger meddeles til ledningsanlæggets midte, og er uden beskyttelseszone.

Stk. 3. Hvor arealtildeling til ledningsanlæg er beliggende i samme trace, som andet ledningsanlæg med arealtildeling, er ledningsejerne forpligtet til gensidigt at respektere hinandens ledningsanlæg.

Stk. 4. Enhver beskadigelse af ledningsanlæg som følge af beliggenheden i den fælles tracé betragtes som en tvist mellem 2 private parter og er arealmyndigheden uvedkommende. Herunder også sætninger grundet ikke bæredygtig bund eller trafik over ledningsanlæg

Stk. 5. Ledningsanlæg anlagt i vejareal skal overholde de af kommunen til enhver tid fastsatte retningslinjer herfor jf. Hjemmestyrets/GTOs "Veje i Grønlandske byer, Anvisning i projektering og udførelse" oktober 1987.

Stk. 6. Enhver form for omlægning eller nedlægning af eksisterende ledningsanlæg må kun ske efter forud indhentet godkendelse fra ledningsejeren og Området for Teknik og miljø.