Institutioner og fritid

En mulig befolkningsudvikling fra 91 indbyggere til 65 indbyggere i planperioden indikerer en udviklingstendens der ikke giver anledning til udlæg af areal til udvidelse og nyetablering af de offentlige servicetilbud i bygden.

Udviklingen lægger derimod op til en vurdering af om de eksisterende servicetilbud med fordel kan drives med en organisering der tager højde for, at der ikke er ret mange børn i førskolealderen – i skolealderen o.s.v.

Dagpleje / folkeskole

Der er i dag 4 børn i dagpleje i Napasoq og 7 børn i folkeskolen.

Antallet af børn der skal benytte disse tilbud må forventes at falde væsentligt i planperioden

Ungdomstilbud

Antallet af unge må ligeledes forventes at falde væsentligt, ikke mindst i kraft af, at den generelle udvikling er, at størstedelen af de unge tager en ungdomsuddannelse i de store byer for at være klædt på til at indgå i det fremtidige arbejdsmarked.

Ældreboliger/plejecenter/alderdomshjem

Der er i bygden etableret 4 ældreboliger Det forventes at antallet af ældre vil være stabilt og at behovet er dækket med den etablerede boliger.

Andet

Der er i kommuneplanen udlagt areal til en udvidelse af den eksisterende kirkegård. Der udlægges i kommuneplanen ikke areal til etablering af nye eller supplering af de offentlige servicetilbud. Eventuelle omlægninger forventes at kunne foregå indenfor de eksisterende arealudlæg.