Institutioner

Det må forventes at en udbygning med nye institutioner alene vil komme på tale i forbindelse med en gennemførelse af Aluminiumsscenariet. Hvor vi i 2024 kan forvente et befolkningstal på i størrelsesordenen 3947 indbyggere. Der foreligger ikke et fast estimat for befolkningssammensætningen blandt de tilflyttere der vil blive resultatet af udbygningen, men det forventes at mange vil være yngre mennesker der vil etablere sig med familier og derfor må der forventes en stor efterspørgsel offentlige ydelser til børn og unge.

Vuggestue/børnehave/integreret institution

Der er i dag mulighed for pasning af 216 børn i alderen 0 – 5 år.

Ved gennemførelse af aluminiumsscenariet forventes der at blive behov for etablering af 2 – 3 dag institutioner for børn i alderen 0 – 5 år såfremt alle børn skal passes i en daginstitution og alt efter hvor store daginstitutioner man ønsker at arbejde med. 

I kommuneplanen er indarbejdet arealudlæg til 1 ny daginstitution i den vestlige del af Maniitsoq by og i den centrale del i boligområdet i Stenbruddet. Der udlægges areal til 1 daginstitution i den nye bydel. 

Folkeskolen

I den eksisterende skole går der i dag 439 børn.

Der er god kapacitet i den eksisterende skole som også kan udvides i forbindelse med en nedlæggelse af det gamle elværk, når der ikke længere er behov for det som nødforsyning. Nedlæggelsen kræver at der fremføres vandkraft el frem til Maniitsoq by. 

For at sikre muligheden for eventuelt at etablere en småbørnsskole for 6 – 10 år i den nye bydel udlægges der i den centrale del af bydelen areal hertil. 

Efterskolen 

Der er i 2011 etableret en efterskole til elever fra hele Grønland i den tidligere ATI - fiskeriskole i byens østlige del. Skolen kan tage op til 80 elever og er målrettet unge der har behov for et 11 skoleår. 

Ungdomstilbud 

Fritidsklubben holder i dag til i fritids- og ungdomshuset i forbindelse med forsamlingshuset.

 I Aluminiumsscenariet forventes at der bliver behov for en udbygning af tilbud der retter sig mod byens unge, og mod unge der kommer til byen for at benytte efterskolen. 

I kommuneplanen er ikke udlagt særlige arealer til udvidelse af ungdomstilbuddene. Men der er mulighed for at skabe flere fritidstilbud i forbindelse med idrætshallen, og et evt. kommende svømmebad i midtbyen, og i forbindelse med centerområdet i den nye bydel. 

Handicaptilbud

Qeqqata Kommunia har ved årsskiftet 2010/2011 overtaget handicapområdet fra Selvstyret.

En relativt stor gruppe handicappede bor spredt i byen. De kan benytte det beskyttede værksted, Naapifik, tre dage om ugen.   

Der er særligt to boligformer som bør være i fokus, for at vedligeholde og udvikle mulighederne for, at handicappede har mulighed for at opretholde en tilværelse, så nær det normale som muligt. Boligformerne er; Eget hjem og Bofællesskaber. 

Der er behov for at opføre bedre egnede boliger, som kan tilpasses de handicappedes behov, med hensyn til indretning og beliggenhed. Det bør være et mål at handicappede selv kan varetage så stor en del daglige gøremål, som deres handicap tillader. I nogle tilfælde vil den rette placering af bolig understøtte den handicappedes mulighed for at være selvhjulpen. 

De boligmæssige krav fra ældre og personer med handicap er ret ens. Derfor kan der være fordele i at sammentænke disse områder. 

Bofællesskaber er en boligform til personer med behov for ekstra støtte. I Maniitsoq bor i dag 28 personer i et bofællesskabstilbud. I alt 6 bofællesskaber er placeret i almindelige lejligheder.   

Ældreboliger/plejecenter/alderdomshjem

Behovet for at bo i en ældrebolig eller på et alderdomshjem er ikke er aldersafhængigt, men afhænger meget af livsindstilling og graden af funktionsnedsættelse. Målgruppen for disse tilbud er derfor lidt sværere at identificere end de øvrige grupper. 

Med baggrund i den kendte udvikling fra 1999 til 2011 kan der forudsiges et behov for en udbygning af antallet af ældreboliger i de kommende år. 

På familieområdet vurderes, at behovet for ældreboliger på kort sigt er dækket med de nye boliger, der er ved at blive bygget.   

Kommuneplanen indeholder forslag til 2 forskellige placeringer af ældreboliger, som kan bringes i anvendelse i et lidt længere perspektiv.

Udgangspunktet er, at boligerne af drifts- og servicemæssige årsager placeres i samlede enheder. Der ligger centralt i forhold til byfunktioner, så de ældre i videst mulig omfang kan være selvhjulpne. 

  1. I elevatorbetjente boliger i bycentret, ved torvet
  2. I elevatorbetjent bebyggelse i nærheden af alderdomshjemmet, langs fjeldet nedenfor Gl. Heliport j.fr. forslag fra 70 N.