Tekniske anlæg

Vandforsyning

Vandforsyningen varetages af Nukissiorfiit. 

Der er stort set indlagt vand i alle ejendomme i byen, kun få ejendomme henter stadig vand ved offentlige taphuse. 

Vandværket er et A1 vandværk, der ligger i den vestlige del af byen. Vandforsyningen hviler på overfladevandet fra et stort vandindvindingsområde, med dertil hørende vandspærrezone. Zonen dækker bl.a. en stor del af Blomsterdalen, der også benyttes af friluftslivet.   

Den eksisterende vandforsyning giver kapacitet nok til at dække behovet, ved en eventuel udbygning af byen, da  den eksisterende forsyningskapacitet er etableret til forsyning af en meget omfattende fiskeindustri.

I forbindelse med etableringen af den nye bydel skal vurderes om der skal etableres et nyt vandværk for at undgå meget lange forsyningsledninger.   

Elforsyning

Elforsyningen varetages af Nukissiorfiit. 

I dag leveres byens strømforsyning fra et dieseldrevet anlæg midt i byen, ved skolen. I 2011 åbnede et nyt anlæg i byens erhvervsområde i tilknytning til affaldsforbrændingsanlægget, hvor kølevand let kan afsættes til fjernvarmenettet. 

Det gamle værk midt i byen skal fremtidigt benyttes som nødanlæg. Der satses på, at den fremtidige elforsyning leveres via vandkraft, hvis aluminiumsværket etableres. Når det er etableret, overtager det nye dieselanlæg rollen som nødanlæg. Det gamle værk i midtbyen kan nedrives og give plads for en evt. skoleudvidelse. 

Fjernvarme.

Fjernvarmeforsyningen varetages i dag i et samarbejde mellem Nukissiorfiit og Qeqqata Kommunia. 

Størstedelen af byen er forsynet med fjernvarme, der bygger på spildvarmen fra affaldsforbrænding og elproduktion. 

Der forventes etableret et nyt centralt varmeværk i den nye bydel for at sikre en kollektiv forsyning med fjernvarme. 

Affald

Håndteringen af byens affald er en kommunal aktivitet, til dels udliciteret til private entreprenører. 

Stort set alt affald fra dagrenovation og storskraldsindsamling brændes i byens affaldsforbrændingsanlæg. 

Affaldsforbrændingen passer til Maniitsoqs størrelse, Men den vil ikke kunne række til en udvidelse af byen med 600 boliger, eller kunne modtage affald fra bygderne.

Der leveres spildvarme fra affaldsforbrændingen til fjernvarmeforsyningen i byen.  

Farligt affald, herunder elektronikskrot og spildolie, kølemøbler, trawl, metalskrot og batterier, forsøges frasorteret affaldet og sendt til genbrug, eller sikker destruktion. 

Kloak

Håndteringen af kloakforsyningen er en kommunal aktivitet, der bygger på flere strenge. 

  • Afledning af spildevand (sort og gråt) via kloak til havet 894 boliger
  • Afledning af gråt spildevand til terræn ca. 251 boliger
  • Afledning til tank der tømmes med slamsuger ca. 40 boliger
  • Tømning af posetoiletter/natrenovation, via natrenovationsanstalten til havet, ca. 217 boliger

Størstedelen af byen er kloakeret og alle nye erhvervs- og boligområder bliver kloakeret, så der sikres afledning af sort og gråt spildevand til kloaknettet. Spildevandet afledes til havet, typisk til steder hvor der er meget strøm, så der sammen med tidevandet i løbet af kort tid sker en fortynding, så afledningen ikke giver anledning til ulemper.

Overfladevand fra tage og pladser afledes til terræn og til grøfter m.v.

Der er natrenovation i ca. 217 boliger i Maniitsoq by, typisk i ældre enfamiliehuse eller rækkehuse. Det er tidligere forsøgt at etablere kloak i alle bydele, men da kloakering er meget dyr, og specielt dyr i eksisterende byområder, har det ikke været muligt at skabe en frivillig ordning. Lovgivningen giver ikke mulighed for at pålægge boligejerne udgiften til kloakering, og det forventes, at natrenovationen vil bestå i mange år endnu.

Tele

Forsyningen med Internet, telefon og fjernsynskanaler på grundpakken, varetages af Tele Post. Udbyggede fjernsynspakker leveres af en privat entreprenør i Maniitsoq, Masanti.

Specielt gode Internet- og telefonforbindelser er vigtige forudsætninger for at samfundet kan fungere i den globale verden. Det er en afgørende rammebetingelse for, at erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner kan være i løbende kontakt med omverdenen. 

Senest i 2012 bliver taget skridt til at videreføre søkablet, med forbindelse til både Europa og Amerik,a fra Nuuk til Sisimiut, og måske også til Maniitsoq. Det betyder en tiltrængt opgradering af kapacitet og sikkerhed i telekommunikationen. 

I Maniitsoq er det nuværende teleanlæg, med helistop, placeret på en fjeldtop i byens østlige del. Den klausulerede zone fremgår af kortbilag og af de overordnede bestemmelser for anlægget.