Boligområder

Det primære boligudbygningsområde er Akia, hvor der er plads til endnu 800 - 1000 boliger. Områderne udbygges fra vest (ved Broen og lufthavnsvejen) mod øst. Der udlægges arealer til dagligvarebutik og offentlig service i form af daginstitutioner, skole og ældreboliger.

I tilknytning til de eksisterende boligområder arbejdes der med en fortætning og en udnyttelse af arealer der kan være vanskeligt tilgængelige og til dels er beliggende på nord og vest skråninger, men udsigtsmæssigt attraktivt. Inddragelsen af disse arealer forventes at medføre større byggemodningsomkostninger end normalt.

  • Nord for Bertelsenip Aqq, ca. 10 boliger i åbenlav bebyggelse og ca. 20 boliger i en tætlav bebyggelse.
  • I området mellem A 11 og Paaraarsuk kan der formentlig etableres mellem 50 og 80 boliger, i blandede boligbebyggelser; åben lav, tæt lav eller etageboliger opført som terrassehuse el.lign.
  • Området sydøst for A13, Umiivitsiaq reserveres til kollegieboliger. Det påregnes at der kan etableres ca. 240 kollegieboliger. Fra området kan der med en sti etableres god adgang til skoleområdet.
  • I området ved Qiviarfik og Nikkorsuit, og ved Eqqavimiut, kan der med den rette byggestil skabes plads til flere kollegiebyggerier. Tilsvarende kan der med et tilpasset byggeri skabes plads til en fortætning af de eksisterende kollegier ved fodboldbanen.

I alt forventes der over 12 år behov for 320 – 400 nye kollegieboliger, som forventes at kunne indpasses i ovenstående områder.

Det undersøges om det er hensigtsmæssigt at bygge enkelte 5-etagers højhuse i den centrale del af byen. F.eks. ved Brugsen og ved Brandstationen. Dette sikrer en bedre udnyttelse af den eksisterende tekniske infrastruktur og forsyningsstruktur, og her kan udvikles gode boligmiljøer for mindre mobile borgere.