Overordnet hovedstruktur

Hovedstrukturen tager udgangspunkt i planstrategien og de visioner kommunalbestyrelsen har for udvikling af kommunen. 

Her ses Qeqqata Kommunia’s bystruktur / bosætningsstruktur i sammenhæng med befolkningsudvikling og beskæftigelsesmuligheder. 

Her beskrives hvordan byer og bygder er forbundet trafikalt, og der behandles emner som kulturarv, mulighederne i det åbne land, forsyning, affaldshåndtering og bæredygtighed. 

De servicetilbud til børn unge og ældre det offentlige har mulighed for at levere på de enkelte bosteder er også beskrevet.   

I kommuneplanen er det også et væsentligt fokus hvordan der sikres gode rammebetingelser for udvikling af kommunens erhvervsliv, herunder hvordan der i kommunen sikres gode betingelser for udviklingen af væksterhvervene turisme, minedrift og olie og gas industri.

I den forbindelse skal nævnes at Qeqqata Kommunia arbejder på en række spydspidsprojekter i forbindelse med den Regionale Udviklings Strategi (RUS). Projekterne i RUS er handlingsorienterede, og de skal forsøges løftet indenfor et kort tidsperspektiv.