Det åbne land omkring Maniitsoq

Hytteområder m.v.

I områderne omkring Maniitsoq er mange feriehytter, overlevelses- og fangsthytter spredt i fjordene. Kommuneplanen vil sikre retningslinjer for opførelse og anvendelse af hytter for at sikre en minimal påvirkning af naturen. Samtidig sikres borgerne mulighed for attraktive fritidsaktiviteter. 

Nedlagte bygder

Som et supplement til muligheden for at etablere fritidshytter m.v. i det åbne land, er der mulighed for at anvende de nedlagte bygder til fritidsformål eller turistformål og de nedlagte bygder Kangerluarsuk og Timerliit indgår i dag i de udlagte hytteområder. Generelt ligger de nedlagte bygder godt i forhold til fangst og fiskeri, som til fritidsformål vil være attraktivt og der vil oftest være gode muligheder for at lægge til med båd, og der vil i nogen tilfælde være en resterende infrastruktur og forsyningsstruktur at bygge videre på. 

Udfordringen i denne forbindelse er at lovgivningen ikke umiddelbart giver mulighed for at sikre at arealtildelinger til ældre bebyggelse og evt. nedrevet bebyggelse kan overgå til en ny bruger, hvis der eksisterer en gammel brugsret. 

Det vil være hensigtsmæssigt hvis lovgivningen tilrettes, så de ressourcer der ligger i de nedlagte bygder lettere kan genbruges. 

Hytter ved ørredelve og hytter til trofæjagt

I forbindelse med udvikling af turismen er der fokus på at skabe gode tilbud til de turistgrupper der fokuserer på særlige oplevelser i forbindelse med jagt og fiskeri. Der forventes skabt mulighed for at tildele koncessioner til disse turistaktiviteter, så der kan sikres mulighed for sikker investering, også på en måde der samtidig sikrer den lokale befolknings adgang til ørredelve m.v. 

I området omkring Maniitsoq forventes at der skabes mulighed for opførelse af hytter til servicering og overnatning for turister ved ørredelve.   

Arealudlæg til skisportsområder og ski ressorts med hoteller og hyttebyer til turisme i det åbne land.

I kommuneplanen er udlagt et område til skisport m.v. i forbindelse med det eksisterende anlæg på Apussuit øst for Maniitsoq. Området er attraktivt beliggende og giver mulighed for skiturisme en meget stor del af året. 

Naturbeskyttelsen i det åbne land.

Beskyttelsen af naturen og udlæg af klausulerede zoner i det åbne land er behandlet under de statslige interesser i forbindelse med den overordnede hovedstruktur, hvor der er opgjort hvilken beskyttelse der er pålagt. F.eks. afstandszoner omkring fuglekolonier og Ramsarområder m.v.