Hvad kræver arealtildeling

Ibrugtagen af nyt areal kræver tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden. Det gælder også andre anvendelsestyper end byggeri, f.eks. anvendelse af arealer til parkering, have, bådoplæg, oplagsplads, hundehold o.l. Der skelnes mellem to typer tilladelse permanente og tidsbegrænset. Kommunalbestyrelsen kan meddele arealtildeling til et ledigt areal til en ansøger indenfor kommunen. Ved arealtildeling meddeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.

a. Du skal have arealtildeling til.

Stk. 1. Et landareal må ikke tages i brug før der skriftlig er meddelt arealtildeling.

Stk. 2. Ændret anvendelse af en bygning eller et ubebygget areal kræver arealtildeling.

Stk. 3. Når en bygning og/eller anlæg m.v. overdrages fra en ejer til en anden skal der søges om at få rettigheden til arealanvendelsen overdraget, et såkaldt ejerskifte.

Stk. 4. Nedbrænder en bygning helt, eller nedrives den skal der søges om både nedrivning og genopførelse, da der er tale om behandling af en helt ny sag.

Stk. 5. Der skal også søges om arealtildeling til tilbygninger, terrasser, o. lign.

b. Permanent arealtildeling.

Stk. 1. Permanente tilladelser gives til byggeri og tilknyttede anlæg som terrasse, trapper, parkering og skure, da anvendelsen har en permanent karakter.

c. Tidsbegrænset arealtildeling.

Stk.1. Tidsbegrænsede tilladelser gives til anlæg med en midlertidig karakter eller hvor der er tale om brug af et areal i en korter periode, f.eks. en tidsbegrænset opstilling af containere, både, oplæg af fiskeredskaber, hunde o. lign.

d. Kortvarig brug kræver ikke arealtildeling.

Stk. 1. Er arealanvendelsen under to måneder og er der ikke tale om en intensiv udnyttelse, som f.eks. større sommerstævner, opstilling af flyttecontainer, forsknings camps, tilbagevendende aktiviteter eller lignende, kan en arealtildeling undlades.