Tekniske anlæg

De fleste forsyningsløsninger er lokalt baseret og kun målrettet den enkelte by eller bygd. Disse anlæg behandles under den enkelte by eller bygd. Her behandles alene den del der har eller kan få relationer på tværs af bostederne.

Elforsyning.

Elforsyningen til de grønlandske byer og bygder bygger enten på vandkraftanlæg eller på dieseldrevne generatorer, både som primær forsyning og som backupforsyning i tilfælde af driftsstop. Dette betyder, at der alle steder reelt er en dobbelt kapacitet til stede, hvilket er meget dyrt.

Det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på udvikling af vedvarende energikilder, som kan erstatte den dieseldrevne forsyning, så de dieseldrevne anlæg alene skal fungere som nødanlæg. Eller ideelt set, at man kan sammenkoble elforsyningerne i flere bysamfund så en del af nødanlæggene kan udfases, en mulighed der i dag vanskeligt lader sig realisere på et økonomisk bæredygtigt grundlag, men måske kan blive en option i en fremtid med stigende energipriser.

Tele og internet.

Sikker og hurtig tele- og internetforsyning i alle byer og bygder er helt afgørende for at sikre mulighed for at udvikle erhvervslivet og sikre en god undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Det forventes at internetforbindelserne til Sisimiut og måske Maniitsoq styrkes i løbet af 2012 - 13 med anlæg af et søkabel fra Nuuk.

Affaldshåndtering.

I dag er der etableret en mere eller mindre hensigtsmæssig forbrænding af affald i alle byer og bygder i kommunen, undtagen Kangerlussuaq, hvor affald afbrændes i et åbent bål på lossepladsen.

Det er forventningen, at der indenfor overskuelig fremtid skal ske en revurdering af affaldshåndteringen i byer og bygder da nogle anlæg er for små og andre steder er der uhensigtsmæssige løsninger.

Der kan f.eks. etableres en opsamling og transport af affald fra alle eller nogle af bygderne til Sisimiut og Maniitsoq, hvor affaldet kan afbrændes forsvarligt og hvor varmen kan udnyttes i de lokale fjernvarmesystemer. På bundlinjen forventes dette at være at være en bæredygtig løsning, der tilgodeser miljø og energiforsyning optimalt, trods den omfattende transport af affald.

Et alternativ, eller supplement hertil vil være etablering af en omfattende affaldssortering der kan reducere affaldsmængderne og øge genbruget, samtidig med en udbygning af det eksisterende system.