Det åbne land

Siden begyndelsen af 2011 har Qeqqata Kommunia haft ansvaret for det åbne land. Ansvaret giver kommunen mulighed for at tilpasse tradition, lokalkendskab, udviklingsinteresser og beskyttelsesinteresser. Samtidig prioriteres den overordnede, sammenfattende, fysiske planlægning. Den kommunale planlægning skal dog stadig være i overensstemmelse med Selvstyrets interesser. 

I Qeqqata Kommunia er det store, tilgængelige og isfrie åbne land en vigtig resurse. Det er vigtigt, at udnyttelsen sker under hensyntagen og beskyttelse af resurserne. Det åbne land er med til at skabe et økonomisk bæredygtigt Grønland. 

Følgende interesser findes i det åbne land: 

 • Råstofudvinding
 • Vandkraft
 • Storindustri
 • Jagt og fangst
 • Rekreation og sportsaktiviteter
 • Turisme
 • Kulturhistoriske interesser
 • Naturbevaringsinteresser
 • Drikkevandsressourcer
 • Miljøbeskyttelsesinteresser 

Det åbne land indgår nu som en naturlig del af kommunens overordnede planlægning.

Selvstyrets landsplandirektiv er indarbejdet i kommuneplanen på en måde, så bestemmelser fra landsplandirektivet kan læses direkte i kommuneplanen. Suppleringerne af direktivet er i overensstemmelse med direktivets intentioner. 

 • I Kangerlussuaq er der, i overensstemmelse med Forvaltningsplanen, indarbejdet mulighed for udbygning af turistfaciliteterne.
 • I forbindelse med Aqqutikitsoq er indarbejdet et område med et særligt rekreativt formål (L-område), der skaber mulighed for at udbygge området med et skiresort, hoteller, hytter, skilifte m.v.
 • Med kommuneplantillæg nr. 56 er der indarbejdet en mulighed for at der kan ske en øget anvendelse af det åbne land i overensstemmelse med planstrategien for Qeqqata Kommunia, herunder nye muligheder for etablering af fritidshytter og fangsthytter til kommunens borgere samt hytter til turister og hotelfaciliteter.
 • Med kommuneplantillæg nr. 22 er der skabt mulighed for at etablere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, med formålet om at øge tilgængeligheden til de store isfri områder mellem kysten ved Sisimiut og indlandsisen ved Kangerlussuaq.
 • Med kommuneplantillæg nr. 58 er der skabt mulighed for at der kan etableres attraktive overnatningsfaciliteter i form af hoteller og
  hyttebyer med overnatningsfaciliteter til besøgende turister for at fremme turisterhvervets muligheder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Det åbne land er opdelt i følgende kategorier: 

 1. Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. (K-områder)  I K- områder kan ikke etableres fælles forsyningsanlæg til hytter og sommerhuse, eller til vejanlæg og bådebroer.
 2. Områder af særlig rekreativ karakter (L-områder)
 3. Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. (M-områder)
 4. Områder til teknik og infrastruktur m.v. (N-områder)
 5. Områder, der friholdes (O-områder). Opdelt i:
 • Områder udlagt til ekstensiv græsning (O-I-områder)
 • Udisponerede områder (O-II-områder)
 • Vildmark (O-III-områder)

landsplandirektiv_dk_marts30_2011.pdf (12.1 MB)

forvaltningsplan_kangerlussuaq_dk_juni2010.pdf (4.5 MB)