Byggemodning

Stk. 1. I boligområder (A) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggemuligheders maksimalt tilladte størrelse, målt i kvm bruttoetageareal. 

Stk. 2. I erhvervsområder (B) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter størrelsen på de erhvervsarealer den meddeles arealtildeling til. 

Stk. 3. I områder til fælles formål (C) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter det maksimalt tilladte kvm. bruttoetageareal, omfattet af den enkelte arealtildeling. 

Stk. 4. I områder til særlig anvendelse / tekniske anlæg (E) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de arealer der meddeles arealtildeling til. 

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1-4 kan principperne for fordeling af byggemodningsudgifter indenfor et afgrænset område fastlægges i en særskilt betalingsvedtægt, når der i hvert tilfælde anføres, hvilke særlige forhold, der ligger til grund for at fravige de generelle principper. 

Stk. 6. Forestås byggemodning af områdets arealtildelingsindehavere skal byggemodningen foretages efter vilkår fastlagt i arealtildelingen. 

Stk. 7. Byggemodningsandelen skal være betalt inden Området for Teknik og Miljø meddeler arealtildeling. Alternativt kan der stilles en bankgaranti.