Fritidshytter og sommerhusområder

I kommuneplanen indeholdes frilandsplaner for hytter og fritidshuse i det åbne land, primært langs kysten og i fjordene omkring Maniitsoq og Sisimiut.  

Bestemmelserne for frilandsplanerne fra Maniitsoq og Sisimiut kommune er blevet harmoniseret og der er ikke ændret væsentligt ved anvendelse af områderne. Når kommuneplanen er blevet godkendt bliver frilandsplanerne afløst.  

I kommuneplanen arbejdes der med 5 kategorier af hytter: 

 

  Adgangsforhold Størrelse Administration - bygning Administration - areal
Fritidshytte Privat ≤ 20 m2 ÷ Byggetilladelse + Arealtildeling
Sommerhus Privat > 20 m2 + Byggetilladelse + Arealtildeling
Turisthytte Udlejes Ingen retningslinjer + Byggetilladelse + Arealtildeling
Fangsthytte/overlevelseshytte Offentlig tilgængelig Ingen retningslinjer + Byggetilladelse + Arealtildeling
Hytteby med fælleshus Udlejes Ingen retningslinjer + Byggetilladelse + Arealtildeling

 

Til de forskellige typer hytter knytter sig forskellig anvendelse. Anvendelsen af hytten kan have afgørende betydning for, hvordan delområdets overordnede anvendelse kategoriseres. 

  • I et område til fritidshytter og sommerhuse m.v. er den overordnede anvendelse netop fritidshytter og sommerhuse. 
  • Turist-, fangst- og overlevelseshytter kun kan etableres i et omfang og antal, så det ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse. 
  • Hyttebyer med fælleshus, er et supplement til Landsplandirektivets hytteoversigt. Den er tænkt som et alternativ til egentlige hoteller. Kategorien kan kun etableres efter en detaljeret planlægning. 

De tidligere frilandsplaner er fuldt ud indarbejdet i kommuneplanen. Desuden er der med kommuneplantillæg nr. 56 indarbejdet en mulighed for at der kan ske en øget anvendelse af det åbne land i overensstemmelse med planstrategien for Qeqqata Kommunia. Kommuneplantillægget indeholder bestemmelser for etablering af fritidshytter og fangsthytter til kommunens borgere samt hytter til turister og hotelfaciliteter.

Du finder kommuneplantillæg nr. 56 her