Tekniske anlæg

Vandforsyning

Vandforsyningen varetages af Grønlands Lufthavnsvæsen, GLV på vegne af Nukissiorfiit, med udgangspunkt i vandsøen Lake Ferguson, hvor der er et meget stort forsyningspotentiale, der ikke kan udnyttes fuldt ud, selv med en meget stor udbygning af byen

Elforsyning

Elforsyningen varetages af Grønlands Lufthavnsvæsen, GLV på vegne af Nukissiorfiit.

Kangerlussuaq forsynes fra et dieselgeneratoranlæg.

Der er i området mulighed for at etablere et vandkraftværk, så der kan leveres bæredygtig strøm til byen, men der er ikke i øjeblikket planer om etablering af et anlæg. 

Kloak

Kloakafledning er en kommunal opgave

Hele den sydlige og den nordlige bydel er kloakeret, således er 206 husstande kloakeret medens 36 husstande har slamtank. Der er ikke etableret natrenovation i Kangerlussuaq.

Fjernvarme 

På sydsiden er der etableret et fjernvarmenet der modtager varme fra en oliefyret varmecentral.

På nordsiden er der ligeledes etableret et fjernvarmenet hvor varmebehovet dækkes med spildvarme fra elproduktionen. 

Affald

Affaldshåndteringen er en kommunal opgave, der løses for kommunen af en privat entreprenør. Affaldet håndteres og afbrændes på en åben losseplads. Dette er uhensigtsmæssigt og der bør sikres en forsvarlig affaldsforbrænding eller alternative løsninger der giver en forsvarlig affaldshåndtering. 

Der foretages i dag kun i begrænset omfang en affaldssortering.

Tele

Teles sendemaster står bag bygden, og der er fastlagt klausulerede zoner omkring radarinstallationerne til lufthavnen m.v.