Ansøgning om arealtildeling

Hvem kan søge arealtildeling?

Enhver juridisk person, dvs. enkeltpersoner, firmaer, selskaber og foreninger kan ansøge om en arealtildeling. Dette gælder både borgere der er bosat i og udenfor Grønland.

 

a. Ledige arealer.

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen annoncerer løbende, på kommunens hjemmeside og evt. andet aktuelt medie, arealer der i kraft af kommuneplanlægning og byggemodning bliver ledige til byggeri

 

b. Arealreservation.

Stk. 1. I forbindelse med arealansøgning kan der søges en arealreservation. Ved ansøgning i forbindelse med annoncering af nye ledige arealer bør der først søges arealreservation og dernæst om arealtildeling. Det samme gælder arealer til byggeri efter visse tilskudsformer.

Stk. 2. En arealreservation er en tilkendegivelse af kommunalbestyrelsens intension om at meddele tilsagn såfremt de stillede betingelser kan opfyldes.

Stk. 3. En arealreservation giver ikke brugsret til arealet, men skal betragtes som en periode hvor ansøger, har mulighed for at afklare projekt og økonomi m.v.

Stk. 4. Ansøgning om arealreservation skal vedlægges en tidsplan for arealets påtænkte anvendelse.

Stk. 5. En arealreservation er tidsbegrænset til en periode på maksimalt 3 måneder. For arealer til større byggerier eller anlægsarbejder kan reservationsperioden fastsættes til 1. år.

Stk. 6. En arealreservation kan forlænges så længe der ikke er andre på venteliste til arealet. I så fald vil arealreservationen bortfalde hvis de fastsatte frister ikke overholdes.

 

C. Arealansøgning.

Stk. 1. Arealansøgning skal ske ved at printe, udfylde og underskrive dette ansøgningsskema: ansøgningsskema.pdf. Skemaet sendes derefter til Planafdelingen, Området for Teknik og Miljø, Qeqqata Kommunia. Sagsbehandlingen starter først når det underskrevne skema er modtaget. Det underskrevne skema kan også scannes og sendes til qeqqata@qeqqata.gl

Der kan i de kommunale administrationsbygninger ydes hjælp til udfyldelse af ansøgningerne.

Stk. 2. Det påhviler ansøger at sikre sig, at ansøgningen er fyldestgørende og korrekt udfyldt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan som betingelse for at behandle en ansøgning om arealtildeling kræve yderligere oplysninger, herunder:

  1. a) dokumentation for sagens økonomiske realisme i form af bankgaranti for egenfinansiering, lånetilsagn fra realkreditinstitut og/eller støttetilsagn fra kommunen og Selvstyret.
  2. b) projektmateriale i form af plan- og facadetegninger tilpasset det aktuelle terræn, anden dokumentation for overholdelse af kommuneplanens bestemmelser, samt hvad der i øvrigt er nødvendigt for sagens afgørelse.