Det åbne land omkring Sisimiut

Kørespor – transportkorridorer.

Adgangen til det åbne land omkring Sisimiut er afgørende for den erhvervs- og fritidsmæssige udnyttelse af byens omgivelser.

I dag foregår transport om sommeren primært med båd. De mange lystbåde i havnen vidner om, at sejlads på hav og fjord er en væsentlig aktivitet i erhvervs- og fritidsmæssig henseende.

Om vinteren foregår transport primært med hundeslæde og snescooter, men også med ATW’er og alm. biler.

Derfor planlægges en sikker transportkorridor gennem vandspærrezonen til Solbakken og videre til Kangerlussuaq, og til gletcheren Aqqutikitsoq. Dette giver nye muligheder for udnyttelse det vidtstrakte land omkring byen i turistmæssig sammenhæng. Transportkorridoren åbner dermed op for en udvikling af turisterhvervet både sommer og vinter.

I dag bruges motoriserede køretøjer mere og mere. De medfører, i stort omfang, et uhensigtsmæssigt slid på vegetationen. Derfor er der regler for færdsel i fjeldet med motoriserede køretøjer, som kun må foregå i bestemte transportkorridorer.

Hytteområder m.v.

I områderne omkring Sisimiut er ganske mange feriehytter, overlevelses- og fangsthytter spredt i fjordene. Landsplandirektivet fra 2010/2011 for det åbne land, er et formelt udlæg af områder til fritidshytter i fjordene omkring Sisimiut. Med kommuneplanen sikres et sæt retningslinjer for opførelse og anvendelse af hytter, til sikring af en minimal påvirkning af naturen. Samtidig sikres borgerne mulighed for attraktive fritidsaktiviteter.

Der arbejdes med det i skemaet angivne sæt af hyttetyper omfattet af forskellige regelsæt.

  Adgangsforhold Størrelse Administration - bygning Administration - Areal
Fritidshytte Privat ≤ 20 m2 ÷ Byggetilladelse + Arealtildeling
Sommerhus Privat > 20 m2 + Byggetilladelse + Arealtildeling
Turisthytte Udlejes Ingen retningslinjer + Byggetilladelse + Arealtildeling
Fangsthytte/overlevelseshytte Offentlig tilgængelig Ingen retningslinjer + Byggetilladelse + Arealtildeling
Hytteby med fælleshus Udlejes Ingen retningslinjer + Byggetilladelse + Arealtildeling

Nedlagte bygder

Som et supplement til muligheden for at etablere fritidshytter m.v. i det åbne land, er der skabt potentiale for at anvende nedlagte bygder til fritids- eller turistmæssige formål. Nedlagte bygder ligger ofte godt i forhold til fangst og fiskeri, hvilket er attraktivt, og der er tit gode muligheder for at lægge til med båd.

Lovgivningen giver ikke umiddelbart mulighed for, at arealtildelinger til ældre bebyggelse og evt. nedrevet bebyggelse kan overgå til en ny bruger, hvis der eksisterer en gammel brugsret.

De nedlagte bygders placering fremgår af kortbilag.

Hytter ved ørredelve og hytter til trofæjagt

Der er fokus på at skabe gode tilbud til den turistgruppe, der fokuserer på de helt unikke oplevelser i forbindelse med jagt og fiskeri. Tildeling af koncessioner sikrer muligheder for investering, og lokalbefolkningens adgang til ørredelve m.v.

Ved 5 forskellige ørredelve omkring Sisimiut forventes mulighed for opførelse af hytter til servicering og overnatning for turister. Samt mulighed for etablering af 2 – 3 hytter til servicering og overnatning for trofæjægere.

Arealudlæg til skisportsområder og ski ressorts med hoteller og hyttebyer til turisme i det åbne land

I kommuneplanen er udlagt et område til Skisport m.v. i forbindelse med Solbakken og Kællingehætten, umiddelbart udenfor Sisimiut mod øst. Dette område kan udvikles til et attraktivt vintersportsområde på linje med de bedste i norden. Her er mulighed for etablering af et forgrenet net af stolehejs og en enkelt gondolbane til K6 ved Kællingehætten. Herudover skabes mulighed for etablering af hytte- og hotelfaciliteter til helårsbrug, og til forskellige turisttilbud i sommerhalvåret.

Tilsvarende er der udlagt et område til et større ski ressort ved og på gletcheren Aqqutikitsoq mellem 1. og 2. fjorden nord for Sisimiut.

Naturbeskyttelsen i det åbne land

Beskyttelsen af naturen og udlæg af klausulerede zoner i det åbne land er behandlet under de statslige interesser, og det er opgjort hvilken beskyttelse der er pålagt. F.eks. afstandszoner omkring fuglekolonier, Ramsarområder m.v.