Hvad er en kommuneplan

Hvad er en kommuneplan?

I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrelsens visioner og mål for, hvordan kommunen skal udvikles. Kommuneplanen er på den måde en plan for kommunens byer og bygder samt for det åbne land.
Kommuneplanen er opbygget med en planredegørelse med et afsnit om befolkningsforhold, og desuden et antal sektorplaner, som hver indeholder status, udviklingstendenser, målsætninger, handlingsplan og investeringsplan for sektorområdet.

Hvad gælder nu?

I Qeqqata Kommunia gælder Kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia. Kommuneplanen vil løbende blive opdateret med ny kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg vedrører som regel kun et mindre område af en by eller en bygd og tilvejebringes når det er nødvendigt at justere kommuneplanen af hensyn til et bestemt anlægsprojekt eller en ny bebyggelse. Alle kommuneplantillæg vil blive indarbejdet i den digitale kommuneplan. Det er således her du altid vil finde de opdaterede og gældende planer.

Hvad indeholder planen?

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur for placeringen af boliger, arbejdspladser, institutioner, trafikanlæg og andre tekniske anlæg.
I planen foretages en inddeling i såkaldte delområder, der er områder tildelt specifikke retningslinjer for anvendelse m.v. Samtidig fastsættes for hvert delområde bestemmelser for en kommende detailplanlægning.

Bestemmelser

Herunder kan læses 3 typer bestemmelser

  1. Generelle bestemmelser der gælder for alle områder hvor der ikke i en detailplan / lokalplan er truffet beslutning om andet.
  2. Delområde bestemmelser eller overordnede bestemmelser som gælder som retningslinje for den detaljerede planlægning. Der kan ikke dispenseres fra de overordnede bestemmelser. Ændringer kræver udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.
  3. Detaljerede bestemmelser eller detailplaner, tidligere lokalplaner. Her angives de detaljerede bestemmelser for et område. Disse bestemmelser kan kommunalbestyrelsen dispensere fra, hvis det ud fra en helhedsbetragtning er ønskeligt.

Retningslinjer for arealtildeling.

I forbindelse med kommuneplanen fastlægges også kommunens retningslinjer for arealtildeling, der fastlægger hvilke betingelser du skal opfylde for at få arealtildeling til forskellige formål.

Offentliggørelse

Et forslag til en kommuneplan skal offentliggøres i 8 uger, så befolkningen har mulighed for at fremsende kommentarer. Derefter skal forslaget til kommuneplanen godkendes af kommunalbestyrelsen, før planen kan træde i kraft.

Kommunernes kompetencer på planområdet

Kommunerne overtaget kompetencen til selv at godkende kommuneplanerne og den 01.01.2011. er kompetencen til at planlægge og administrere i det åbne land også overgået til kommunerne.

Hvor kan jeg se den gældende kommuneplan?

Du kan se hele den digitale kommuneplan på denne hjemmeside, hvor alle bestemmelser og retningslinjer er tilgængelige..

Har du spørgsmål til planen kan du rette henvendelse til Området for teknik- og miljø i Qeqqata Kommunia.

inatsisartutlov_nr17_af_1711.doc (79 KB)

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)