Generelle bestemmelser for detailplaner

Generelle bestemmelser for detailbestemmelsers enkelte punkter

Etapevis udbygning

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal det sikres, at udviklingen af nye områder sker efter de tidsfølgeplaner eller etaper, som fastlægges i kommuneplanen.

Bebyggelse

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser fastlægges bebyggelsestætheden og fordelingen af bebyggelsestyper i det enkelte planområde.

Det skal fastlægges bestemmelser som sikrer at der tilstræbes at etablere lige adgang for alle, således at der lægges vægt på at der er mulighed for ældre og handicappede at færdes overalt i bymiljøet.

Fælles anlæg

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser kan der sikres mulighed for, at der udlægges arealer til brug for etablering af beboerhuse og fællesbygninger for bebyggelsens beboere i områder, der udlægges som A-områder (Beboelse) og C-områder (Fælles formål).

Områder til ophold og leg

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser kan der sikres mulighed for at der udlægges arealer til legeplads og ophold i områder, der udlægges som A-områder (Beboelse) og C-områder (Fælles formål).

Haver

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser kan der udlægges arealer til haver i A-områder (beboelse), hvis Kommunalbestyrelsen skønner, at det er muligt og foreneligt med områdets udnyttelse i øvrigt, og såfremt det enkelte delområdes samlede rummelighed fastholdes.

Ubebyggede arealer

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal der skabes grundlag for at ubebyggede arealer fremtræder ordentlige og ryddelige. Det vil sige, at anvendelsen af et ubebygget areal til enhver tid skal være i overensstemmelse med den tilladte anvendelse på en sådan måde, at anvendelse ikke er til gene for andre.

Bevarings- og miljøinteresser

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal der skabes grundlag for at bygninger eller områder med arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig interesse bliver bevaret.

Det bør tillige sikres at tilbygninger eller indpasning af nye bygninger i eksisterende bymiljø fortages med den størst mulige hensyntagen til eksisterende bygninger og områdets karakter i øvrigt samt miljømæssige bestemmelser efter gældende lovgivning.

Fortidsminder

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal det fremgå, at der skal rettes henvendelse til Grønlands Nationalmuseum, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art frem under arbejdet.

Vejbyggelinier og andre byggelinier

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal der, hvor ikke særlige forhold taler for andet, søges fastlagt byggelinier langs de større veje i følgende afstande fra vejmidte.

- Primære trafikveje 12 m

- Sekundær trafikvej (fordelingsvej) 10 m

- Tertiær vej (boligvej) 8 m

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser kan der fastsættes støjbyggelinier fra vej eller virksomheder, som kun kan afviges ved etablering af tekniske foranstaltninger til nedbringelse af støjen, såsom facadeisolering. Sikkerhedszoner, spærrezoner samt indflyvningszoner skal vises med signatur i detaljerede bestemmelser.

Vejudlæg

Ved udarbejdelsen af detaljerede bestemmelser skal der, hvor ikke særlige forhold taler for andet, søges fastlagt udlæg af areal til vejbane, grøft, sneoplæg m.m. i følgende bredder:

- Primære trafikveje 16 m

- Sekundær trafikvej (lokalvej) 14 m

- Tertiær trafikvej (boligvej) 12 m

Parkering

Medmindre andet er bestemt i de detaljerede bestemmelser, fastsættes følgende parkeringskrav for de nævnte bebyggelser:

Boligbyggeri:

Åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse:

Med individuel parkering (parkering i direkte tilknytning til boligen):

2 p-pladser pr. bolig.

Med individuel parkering (parkering i direkte tilknytning til boligen) og gæsteparkeringsplads på fælles p-plads:

1,5 p-plads pr. bolig.

Fælles parkering:

1 p-plads pr. bolig.

Etageboligbebyggelse:

½ p-plads pr. bolig.

1 p-plads pr. 5 boliger til kollegier og boliger for uddannelsessøgende.

Erhvervsbyggeri:

Kontorbyggeri:

1 p-plads pr. 50 m2.

Fabriks- og værkstedsbyggeri:

1 p-plads pr. 50 m2.

Lagerbygninger:

1 p-plads pr. 100 m2.

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kiosk og grill:

1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal i øvrig.

Udvalgsvarebutikker til pladskrævende varegrupper som biler, både, tømmerhandel, byggematerialer, møbler og køkkenelementer:

1 p-plads pr 100 m2

Restauranter o.l.:

1 p-plads pr. 10 siddepladser.

Andet byggeri:

Parkeringsbehovet vurderes i hvert enkelt tilfælde ud fra en vurdering af anvendelsen.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fravige fastsatte krav til parkeringsarealer under hensyn til anvendelsen.

Parkeringskravet kan i specielle tilfælde både skærpes og lempes.


Nioqqutissakkuutaat immikkut inissamik pisariaqartitsisut nioqqutissaapput, namminneerlutik annertoreersut imaluunniit sassartiterneqarnissamut inissamik annertuumik pisariaqartitsisut / Særlig pladskrævende varegrupper er grupper af varer, som i sig selv er store eller som kræver store udstillingsarealer.

Bestemmelser for anvendelse af arealer til oplag, skure, containere og for hundehold

Bådoplæg

Alle bådoplag skal overholde det til enhver tid gældende ”Regulativ for bådoplag i Qeqqata Kommunia.

Oplag af både kan foregå:

  1. I forbindelse med parcelhuse eller
  2. På pladser udlagt til bådoplag.

Områder til bådoplag er indtegnet på kortbilag.

Bådoplag kræver med få undtagelser arealtildeling. Se ”Regulativ for bådoplag” Der meddeles alene tidsbegrænset areatildeling til bådoplag.

Containere.

Opstilling af containere skal overholde det til enhver tid gældende ”Regulativ for opstilling af containere i Qeqqata Kommunia.

Byområder

Der er i byområderne udpeget containerområder hvor private og firmaer kan leje en containerplads til en lukket container.

Herudover er der udpeget områder til placering af affaldscontainere i byområderne.

Opstilling af containere udenfor de markerede områder kan foregå i følgende tilfælde:

  1. I forbindelse med byggepladser til nyopførelse, samt om- og tilbygninger til byggeri i byggeperioden. Containere skal senest fjernes i forbindelse med meddelelse af ibrugtagningstilladelse.
  2. I forbindelse med flytning i maksimalt 4 uger.
  3. I erhvervsområder kan en virksomhed på egne oplagsarealer opstille op til 6 stk. 20 fods containere, når containerne males i samme farve som virksomhedens bygninger.

Ønskes containere anvendt som skure o.lign i forbindelse med åben-lav boligbebyggelse i centerområder o.lign kan dette kun ske ved at containerne håndteres som et udhusbyggeri og etableres med tag af tagpap og beklædes med træ og males i overensstemmelse med hovedbebyggelsens farver.

Oplæg af trawl og fiskeredskaber kan ske på anviste pladser.

Der meddeles alene tisdbegrænset arealtildeling til opstilling af containere der ikke opstilles som bygninger i henhold til bygningsreglementet. Ligesom der alene meddeles midlertidig tilladelse til oplæg af trawl og fiskeredskaber

Skure og udhuse i forbindelse med åben-lav boligbebyggelse

Der kan i åben lav boligbebyggelse under forudsætning af, at der kan skabes en hensigtsmæssig placering i forbindelse med boligen meddeles tilladelse til etablering af en garage på op til 30 kvm og et skur på op til 12,5 kvm. pr. enfamiliehus. Dette kan kun ske såfremt terræn, brandafstende og udsigtsforhold for naboer tillader det.

Katte- og hundehold

De i ”Vedtægt for katte og hundehold i Qeqqata Kommunia” gældende bestemmelser skal til enhver tid overholdes.

I kommuneplanen er udlagt områder til hundehold på øer ved Sisimiut og Sarfanguit og i forskellige områder i den bymæssige bebyggelse.

Tekniske anlæg

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal det sikres, at ny bebyggelse tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor.

I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin.

Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer.

Vand-, el- og kloakledninger, TV-kabler og lignende skal føres under terræn, hvor det er muligt.

Hvor ikke særlige forhold taler for andet, må arealet over ledningsanlæg ikke bebygges eller befæstes.

Tekniske anlæg i forbindelse med hytter i det åbne land

Fast affald skal ved ejerens foranstaltning enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.

Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes, så der ikke sker skade på miljøet.

For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal ejeren bortskaffe spildevandet på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø.

Anvendelsen af generatorer skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for det andre. Der opfordres til at anvende solceller og alternativ energi i hytteområderne.