700-B12.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  700-B12.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til erhvervsformål og inddeles i byggeområderne A - T, hvor der fastsættes følgende anvendelse: - Byggeområde A og B kan anvendes til håndværksvirksomhed og mindre værksteder, samt administration og lignende. - Byggeområde C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S og T kan anvendes til entreprenør- og håndværksvirksomhed, lager, værksted, produktion og transport, samt oplag. Stk. 2. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Stk. 3. Inden for detailområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. Stk. 4. Eksisterende søarealer inden for afgrænsningen af detailplanens område kan opfyldes til kote 30,0. Opfyldte arealer skal etableres med en jævn overflade. Stk. 5. Der kan etableres skiløjpe, som vist i princippet på kortbilag 1. Stk. 6. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til bebyggelse og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte byggeområder, som vist på kortbilag 1. Stk. 2. Det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af det tildelte areal. Stk. 3. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 12 m3 pr. m2 bebygget areal. Stk. 3. Bebyggelse skal holde en mindste afstand på 5 m til byggeområdets grænse til nabobyggeområdet, såfremt der ikke er samme rettighedshaver på de to nabobyggeområder. Stk. 4. Ny bebyggelse i de enkelte byggeområder skal placeres, med facaden parallelt med vej. Der kan etableres oplag og opstilles containere bag bebyggelsen i byggeområderne C - T. Stk. 5. Inden for de enkelte byggeområder må der i en vis udstrækning påregnes udsprængninger, således at ny bebyggelse kan placeres i overensstemmelse med planens disponering af området. Stk. 6. I byggeområderne A og B må fundamenter ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindste synlige højde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn. Stk. 7. I byggeområderne A og B skal betonfundamenter - med en højde over 1,5 m meter målt fra terræn – beklædes som ydervægge.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, fiberplader, metal, beton og glas, og mindre dele kan fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må ikke anvendes. Stk. 2. Ny bebyggelse skal udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer. Stk. 3. Taghældningen skal tilpasses den valgte bebyggelsesform. Tagflader skal beklædes med ikke-reflekterende materiale. Stk. 4. Containere o. lign. skal males eller beklædes, så det fremtræder med samme udtryk som bebyggelse. Stk. 5. Skilte må kun anbringes på tildelt areal og på bebyggelsens facader, og efter godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Der skal etableres vejadgang til området fra den eksisterende vej Ungusivik, som vist i princippet på kortbilag 1. Stk. 2. Der udlægges areal til ny lokalvej, som vist på kortbilag 1, i en bredde af 9 meter inkl. rabatter, grøfter mv. Vejen er omfattet af en vejbyggelinje på 10 meter målt fra vejmidte. Stk. 3. Den klausulerede zone inden for vejbyggelinje er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for denne må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Stk. 4. Der kan etableres skiløjpe inden for et tracé udlagt med 5 meters bredde, som vist på kortbilag 1. Løjpen giver adgang til alpin skibakken nord for delområdet. Stk. 5. Parkering skal etableres inden for de udlagte byggeområder og skal holde en afstand til vejkant på min. 5 m.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Ubebyggede arealer der ikke tages i anvendelse skal bibeholdes med et naturligt udseende med fjeld eller fjeldbeplantning. Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri. Stk. 4. Arbejds- og oplagsarealer kan afskærmes med hegn. Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 2,0 m.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, fjernvarme, kloak, tele og affaldshåndteringssystem. Stk. 2. Alle forsyningsledninger i området skal fremføres under terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og friarealer. Stk. 4. Inden for området kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3,0 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse.

 • Bevaring af bebyggelse

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Ejerforening og økonomiske forhold

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Opfyldning af søareal og terræn, samt retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed.

700-B12.1 (da)

A. Baggrund.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Denne delområdeplan er tilvejebragt for at muliggøre etablering af et nyt bynært erhvervsområde til mindre håndværksvirksomheder og lignende. Der har igennem en periode vist sig et øget behov for nye erhvervsarealer i Maniitsoq. Dette behov vil stige kraftigt, når der etableres et aluminiumssmelteværk nord for byen.

Det er en forudsætning for planens realisering at det eksisterende sprængstofdepot i område S7.1 nedlægges.

B. Formål.

Der udlægges areal til erhvervsformål i form af entreprenør- og håndværksvirksomheder, lager, værksted, produktion og transport, samt oplag.

Det er planens formål, at muliggøre udviklingen af et bynært erhvervsområde.

C. Detailområdet i dag

Området er beliggende nordøst for lufthavnen og adskilt fra lufthavnen med en fjeldryg. Detailområdet er afgrænset som illustreret nedenfor og som vist på bilag 1 og udgør i alt ca. 120.000 m2.

Landskabet er karakteriseret af et øst-vest gående dalstrøg (Blomsterdalen) beliggende i kote ca. 20. Dalen grænser mod både syd og nord op til fjeldrygge der når op i kote ca. 100. I områdets nordlige del findes en større sø, som tidligere har været anvendt som drikkevandsressource.

Den tidligere vandspærrezone er ophævet i forbindelse med en revision af vandspærrezonerne omkring Maniitsoq i oktober 2000.

I områdets sydlige del findes et sprængstofdepot og der er etableret vejforbindelse hertil.

Områdets øvrige del er ubebygget og henligger i naturtilstand.

Arealerne i dalen anvendes til rekreative formål og der findes skiløjper og naturstier, som bl.a. giver adgang til et lille alpinanlæg med slalombakker nord for Maniitsoq by og som indgår i et net af langrendsløjper udenfor Maniitsoq by.

D. Indhold

Planen giver mulighed, at der i området kan opføres bebyggelse til erhvervsformål.

Ved udbygning i området kan der foretages opfyldning af søen i den nordlige del af området.

Med planen reserveres der areal til skiløjpe gennem området og der sikres vejforbindelse til områderne længere mod vest.

Anvendelse
Planen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og åbner mulighed for, at området kan anvendes til entreprenør- og håndværksvirksomheder, lager, værksted, produktion og transport, samt oplag.

Der kan etableres anlæg til områdets tekniske forsyning.

Områdets disponering
Detailområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Ny bebyggelse, samt etablering af anlæg mv. kan ske inden for de fastlagte byggeområder.

Bebyggelse
Inden for området kan der opføres ny bebyggelse til erhverv i en etage med maks. kiphøjde på 12,0 m.

Planen indeholder desuden bestemmelser for udformningen af bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materialer, samt skiltning og containeropstilling.

Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske fra Ungusivik. Der er fastlagt nye interne veje, der sikrer trafikbetjeningen af de enkelte byggeområder.

Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse inden for de enkelte byggeområder.

Der kan etableres skiløjpe gennem området. Løjpen skal følge den naturlige bevægelse i landskabet.

Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, skal anlægges som rekreative anlæg eller henligge i naturtilstand.

Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.

Byggemodning
Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling skal byggemodningsudgifter fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere efter byggeområdernes grundstørrelse.

Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning.

E. Planens forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte landsplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1993 - 2004 for Maniitsoq kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 700-B12 er udlagt.

Planen er et tillæg til Kommuneplan 1993 - 2004 for den tidligere Maniitsoq Kommune. Med de nye overordnede bestemmelser er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.

Indenfor denne detailplans område ophæves Lokalplan S7.

Klausulerede zoner
Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader, dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i kote 72,0. Veje kan anlægges op til kote 66,0.

Området er beliggende inden for sikkerhedszonen omkring det eksisterende sprængstofdepot. Der er fastlagt sikkerhedsafstande til bebyggelse på 180 m mod sider med fuld dækning og 360 m mod nordøst. Endvidere er der fastlagt sikkerhedsafstande til mindre befærdede veje og stier på 80 m.

Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse til Nationalmuseet, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art frem under arbejdet og skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

F. Offentliggørelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 er til offentligdebat i perioden den 23. maj til d. 18. juli 2012.