700-C1.2

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  700-C1.2

 • Anvendelse

  Imm. 1. Immikkoortoq pilersaarusiorfiusoq inissianut, utoqqarnut inissianut atorneqarsinnaavoq. Imm. 2. Immikkortup pilersaarusiorfiusup iluani utoqqarnut inissiat ingerlanneqarnerinut pisariaqartunik sullissinermut teknikkimullu atortunik illunik aamma sanasoqarsinnaavoq.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Imm. 1. Nunap assingani 1-imi inissatut takutinneqartutut, immikkoortumi utoqqarnut inissianik 16-inik sanasoqarsinnaavoq. Imm. 2. Illup portussusissaa annerpaamik 8,5 m-imik portussusilerneqarsinnaavoq. Imm. 3. Illup annerpaamik portussusissaatut taaneqartut iluanni seqerngup nukinga atorlugu nukissiuutit aamma nukissiuutit allat ataavartut tulluarsarneqarsimassapput. Imm. 4. Toqqaviit pisariaqanngitsumik portussusilerneqassanngillat, tassa imaappoq, toqqaviup pukkinnerpaaffiata nunamiit uuttorlugu 0,5 m-imik portunerutinneqassanngilaq. Imm. 5. Toqqaviit betonniusut 1,5 m-mit portunerusut – nunamiit uuttorlugu – illup silataatut iikkersorneqassapput imaluunniit arlaatigut takussutissinneqassaaq, toqqavik tamaniit isigalugu illumut aalajangiisuuvallaassanngitsoq. Imm. 6. Imm. 5-imi aalajangersakkat malitsinneqassappata, nutaamik sanaartornermi naqqunik pilersitsisoqassanngilaq. Imm. 7. Immikkoortup pilersaarusiorfiusup iluani containerinik taamaallaat nutsernermut, allanngortiterinermut assigisaanullu atatillugu inissiisoqarsinnaavoq sivisunerpaamillu qaammatini arfinilinni. Inissiineq tamatigut Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortamit akuersissutigineqartassaaq. Imm. 8. Immikkoortumi pilersaarusiorfiusumi umiatsianik qaqitsisoqarsinnaanngilaq, taakku umiatsialivimmut qanittumiittumut inissinneqartariaqarput.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Imm. 1. Qaliap sivinganera 15 aamma 45 grader akornanniissaaq. Imm. 2. Qaliat qinngornernik utertitsineq ajortunik qernertunik imaluunniit qasersumik taartumik qalissiamik qalissialerneqassapput. Imm. 3. Qaliat qinngornernik utertitsisartulerniakkat taamaallaat akuersissutigineqarsinnaapput, seqerngup nukinga atorlugu nukissiuutinik atuiniarnermut atorneqarniarpata. Imm. 4. Illut silatimikkut iikkersuutaat aserfallatsaalisimasutut isikkoqartinneqassapput, sumiiffimmi sanaartukkanut pioreersunut assingusumik qalipaasersugaasimassallutik. Imm. 5. Parabolet 0,5 diameterimik minnerusut ikkunneqarsinnaapput. Imm. 6. Illut mikinerusut soorlu quit, illuaqqat assigisaallu illumut ilassutaasinnaapput naqqumiluunniit ilusilersorneqarlutik. Imm. 7. Immikkoortumi suliffeqarfinnut atatillugu allagartalersuinerit illup saqqaanut inissinneqassapput 0,5 m2-millu annertunerusoq assersimassanagu.

 • Veje, stier og parkering

  Imm. 1. Aqqusinikkut appakaaffissaq Annertusuumiit pissaaq. Imm. 2. Inissiat marluugaangata biilinut uninngasarfissaq ataaseq pilersinneqartassaaq.

 • Ubebyggede arealer

  Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut nalinginnaasumik isikkumikkut isikkoqarnissaat qulakkeerneqassaaq, tamatumani naasoqarnerata qaqqaqarneratalu nalinginnaasuunissaa qulakkeersimaniarneqartassalluni. Imm. 2. Sanaartorfigissaanermi sanaartornermilu sapinngisamik nuna qajassuunneqassaaq. Nuna allanngugaq ilusaatut iliseqqinneqassaaq qaartiternerlukuujarneqarlunilu, qaartiterinermi assartuinermiluunniit siammarsimasinnaasunik. Imm. 3. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermulluunniit atatillugu issoq naanerillu sapinngisamik paariinnarneqassapput imaluunniit ima suliarineqarlutik inissikkalllarneqarlutilluunniit, sanaartornerup naammassineranut atatillugu pissusaatut iliseqqinneqarsinnaallutik.

 • Tekniske anlæg

  Imm. 1. Inissiat tamarmik innaallagissamik, imermik, kuuffissuarmut, tele-mut eqqagassalerinermullu ilanngunneqasapput. Imm. 2. Immikkoortup iluani pilersuinermut aqqutit tamarmik nunamut matoorunneqarsimassapput, aammalu sapinngisamik aqqusinernik pisuinnarnullu aqqutinik eqqarsaateqarnermi ilanngunneqarsimassallutik, pilersuinernut aqqutissianut inissinneqarsimassallutik. Imm. 3. Immikkoortup iluani pilersuinermut aqqutinut soorlu sakkortusaavinnut/sakkukillisaavinnut, maqitsivinnut teknikkikkullu atortunut allanut sanaartukkanik minnerusunik sanasoqarsinnaavoq. Atortut Nukissiorfiit isumasioqatigalugit inissinneqassapput aammalu sanaartukkanut, nunap pissusaanut isikkivinnullu qajassuussilluni ilusilersoneqassallutik. Atortut taakku inissianut il.il. illut ilusaasa nalinginnaasumik sanartukkatut inissinniarnissaat pingaartinneqassaaq. Imm. 4. Sakkortusaaviit/sakkukillisaaviit annerpaamik 2,5 m-imik portussusilerneqarsinnapaput nunaminertamillu 9 m2-mik atuisinnaallutik. Maqitsiviit annerpaamik 2,5 m-imik portussusilerneqarsinnaapput nunaminertamillu 3 m2-mik atuisinnaallutik. Teknikkikkut atortunut illut pilersinneqartut annertoqataanik annertussusilerneqassapput.

 • Bevaring af bebyggelse

  Imm. 1. Immikkoortup kujataatungaani Sarqaq-kulturimeersunik qangarsuarnitsanik qimatanik peqarpoq, taakkulu allanngutsaalineqassapput.

700-C1.2 (da)

A. Baggrund

Denne plan er tilvejebragt for at imødekommet et behov for etablering af 16 ældreboliger tæt på plejehjemmet.

B. Detailområdet i dag

Placering

Området er placeret i Maniitsoqs sydøstlige del i tilknytning til plejehjemmet.

Detailområdet har hidtil henlagt som et delvist ubenyttet areal, kun brugt til tørring af garn o.lign. og fremtræder som naturligt fjeld.

Anvendelse og afgrænsning

Detailområdet er i dag udlagt til fælles fomål - ældreboliger. Detailområdet ligger langs Annersuaq mellem vejen og en vig der er opstået efter etablering af vejadgang til etageboligbebyggelserne ved Tunoqqusaaq. Vigen benyttes som ankerplads for små joller.

C. Formål

Formålet med de detaljerede bestemmelser er;__at imødekommer et behov for ældreboliger

D. Indhold

Anvendelse

Detailområdet udlægges til fælles formål - ældreboliger.Indenfor området kan opføres 16 ældreboliger.

Bebyggelse

Bebyggelse etableres i 1 etage som et handicapvenligt byggeri hvor ældre og handicappede kan færdes.

Friarealer

Områder, der ikke anvendes til bebyggelse skal anlægges som rekreative anlæg eller henligger i naturtilstand.Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.

Veje, stier og parkering

Adgangen til detailområdet skal ske fra annersuaq. Der skal etableres 1 p-plads til hver 2 bolig.

E. Forhold til anden planlægning

Selvstyretsinteresser og kommuneplanlægning

De detailjerede bestemmelser er i overensstemmelse med selvstyrets interesser og de overordnede bestemmelser for forslag til kommuneplan 2012 - 2024.

Fortidsminder

Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Landstingslov nr.18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder.Der er i området konstateret en riun fra Sarqaq - kulturen som skal bevares.

Gøres der i forbindelse med jordarbejde fund af fortidsminder skal der rettes henvendelse til Nationalmuseet.