700-D15.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  700-D15.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Detailområdets anvendelse er udlagt til hytteområde, hvor der kan være; __Fritidshytter og sommerhuse der er beregnet til ophold i kortvarige perioder, __Fangst- og overlevelseshytter, der er etableret af kommunen eller en organisation m.v. og som primært anvendes til jagt eller står til rådighed i forbindelse med nødsituationer. Hytter, der etableres/er etableret af enkeltindivider er således ikke en fangst- og overlevelseshytte, __Turisthytter der bruges eller udlejes erhvervsmæssigt, dog højst tre turisthytter i hvert enkelt hytteområde. Stk. 2. Der må indenfor detailområdet ikke udøves nogen form for virksomhed som med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden måde er til gene for omgivelserne. Stk. 3. Hundehold må ikke finde sted i detailområdet.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. I det udlagte delområde kan der tillades hytter tætter på elve og kystlinie end 100m Stk. 2. Grundarealet for fangst- og overlevelseshytter, samt sommerhuse og fritidshytter må ikke overstige 60 m², ekskl. udhus. Stk. 3. Grundarealet for turisthytter må ikke overstige 80 m², ekskl. udhus. Stk. 4. Indenfor må detailområdet nye hytter ikke opføres nærmere end 60 m fra anden eksisterende eller ansøgt hytte eller fundament, regnet fra hytternes yderste fremspring. Undtaget herfra er hytter, der opføres på eksisterende fundament, samt hytter der opføres i nedlagte bygder, hvor der accepteres en afstand på 30 m mellem hytterne. Stk. 5. Såfremt der ansøges om at opføre en hytte, der ligger tættere på en eller flere nabohytter end 60 m, skal der ske en nabohøring hos de hytteejere, der har en hytte, der ligger indenfor de 60 m. Såfremt en eller flere hytteejere, der er berørt af den tættere afstand, ikke ønsker den ansøgte hytte opført, kan der ikke gives tilladelse hertil. Indsigelsen imødekommes. Stk. 6. Turisthytter skal placeres mimimun 500 m fra fangst- og overlevelseshyt-ter og fritidshytter. Opføres der flere turisthytter samlet (højst 3), kan de opføre med en minumums afstand på 20 m. Stk. 7. Indenfor delområde k1 må nye hytter ikke opføres nærmere end 500 m fra anden eksisterende eller ansøgt hytte eller fundament, regnet fra hytternes yderste fremspring. Undtaget herfra er hytter, der opføres på eksisterende fundament. Stk. 8. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt. Fundamentet må på det laveste sted ikke være højere end 0,5 m over det oprindelige terræn. Stk. 9. Nye hytter må ikke opføres nærmere end 200 m fra ørredelve og ørredsøer. Stk. 10. Nye hytter må ikke opføres nærmere end 20 m fra synlige eller påviste fortidsminder. Stk. 11. Hytter tillades opført med max. 1½ etage, dvs. med udnyttet tagetage og uden kælder. Stk. 12. Højden fra overkant af fundament til kip må max. være 6 m. Stk. 13. Der må opføres eller anlægges følgende i en afstand på 10 m fra en hytte, uden at der skal søges om ny arealtildeling, når der først er givet en arealtildeling til en hytte: __Et udhus på højst 12 m² pr. hytte, __Terrasser på højst 15 m2, __En flagstang på højst 12 m, der skal males i jordfarver, så den falder i med terrænet, __Tørrestativ på højst 15 m2.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. En hytte skal i sit ydre fremtræde vedligeholdt. Stk. 2. Hytters ydervægge kan opføres med træbeklædning, i natursten, tørv og kombinationer heraf. Stk. 2. Mindre dele af hytters ydervægge kan udføres i andre materialer som sten, tørv, glas, metal, eternit. Overdæk-ninger og lignende kan dog tillades opført med gennemsigtigt tagmateriale, der ikke er reflekterende. Stk. 3. Ydervægge af træ skal fremstå enten ubehandlet eller overfladebehandlet i afdæmpede mørke farver (sort, mørk blå, mørk grøn) eller i jordfarverne (terra de sienna, umbra, svendskrød, italienskrød og dodenkopf) i blandet sort. Stk. 4. Tage må kun beklædes med gråt eller sort tagpap, græs- eller tørvetage og ikke reflekterende mørke metalplader.

 • Veje, stier og parkering

  Veje, stier og parkering Stk. 1. Der må ikke etableres vej udefor de udlagte kørespor. Stk. 2. Indenfor må hytteområdet der opføres mindre bådebroer/anlægsbroer, hvis disse udformes og etableres un-der udstrakt hensyntagen til sø- og kystlandskabet. Stk. 3. Mindre bådebroer/anlægsbroer skal vedligeholdes af den/dem, der har arealtildelingen, og skal kunne benyttes af alle, der har en hytte indenfor det pågældende hytteområde. Stk. 4. Der skal søges om arealtildeling til bådebroer/anlægsbroer i hvert enkelt tilfælde efter de gældende regler.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Der må ikke etableres anlæg, der ændrer områdets karakter. Stk. 2. Der må ikke opstilles containere i detailområdet. Stk. 2. Terrænet må ikke ændres gennem terrænreguleringer, befæstelser o. lign. Stk. 3. Ejeren af hytten har pligt til at holde arealet rundt om hytten pænt og ryddeligt. Stk. 4. Der kan etableres køkkenhave i tilknytning til arealtildeling til hytten på max. 10 m gange 10 m. Køkkenhaven skal etableres inden for en afstand af 30 m fra hytten. Stk. 5. Der må ikke uden særlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen foretages hegning indenfor Detailområdet.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Tagvand og grå spildevand skal afledes til terræn i en sådan afstand fra huset, at det ikke vil kunne samles omkring fundamentet. Afledningen må ikke være til gene for omkringliggende bebyggelse og ubebyggede arealer. Stk. 2. Fast affald skal ved ejerens foranstaltning enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger, natur og er til gene for andre beboere. Stk. 3. Let fordærveligt affald kan enten nedgraves, brændes eller tages med. Der skal mindst være en afstand på 200 m, hvis let fordærveligt affald nedgraves eller afbrændes tæt på ørredelve og søer. Stk. 4. Til natrenovation skal anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet eller komposteres. Stk. 5. Der må ikke installeres vandskyllende klosetter. For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal ejeren bortskaffe spildevandet på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre beboere eller det omgivende miljø. Stk. 6. Installation af generatorer skal ske i udhuse, der er indrettet på en sådan måde, at støjen reduceres mest muligt. Stk. 7. Anvendelsen af generatorer skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for de omkringliggende beboere.

 • Bevaring af bebyggelse

  Fortidsminder Stk. 1. Findes der indenfor de udlagte hytteområder i forbindelse med opførelse af en ny hytte fortidsminder som bopladser, vinterforrådsdepoter, teltringe, grave eller andre stensætninger, skal bygherre kontakte Grønlands Nationalmuseum. Stk. 2. Fortidsminder som bopladser, vinterforrådsdepoter, teltringe, grave eller andre stensætninger, må på ingen måde beskadiges eller skæmmes.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde sted. Stk. 2. Pattedyr, fugle, fisk og planter samt naturen i det åbne land generelt er omfattet af den til enhvertid gældende overordnet lovgivning. Stk. 3. Under opførelse og brug af hytter skal der tages hensyn til dyrelivet og den omkringliggende natur således, at området ikke forurenes eller spoleres. Udendørs opbevaring af materialer skal ske forsvarligt. Stk. 4. Ubebyggede arealer skal under bygge- og anlægsarbejder skånes mest muligt. Beskadiget vegetation skal reetableres.

 • Ophævelse

  Med den endelige godkendelse af denne plan ophæves Frilandsplan nr. 2, Hytter i Maniitsoq Kommune fopr den del der er omfattet af planen.

700-D15.1 (da)

A. Baggrund

Bestemmelserne for hytteområderne i det åbne land tager udgangspunkt i Landsplandirektivet for det åbneland og de to frilandsplaner for henholdsvis den gamle Sisimiut Kommune og den gamle Maniitsoq Kommune.

Hensigten med landsplandirektivet og de to gamle planer samt den fremadrettet planlægning for hytteområderne, er at afstemme de forskellige interesser der er i det åbne land.

Her kan blandt andet nævnes naturinteresser, kulturhistoriske interesser, lystfiskerinteresser, fanger- og erhvervsfiskerinteresser, turisterhvervets interesser og borgernes rekreative interesser, link hvor de forskellige interesser beskrives.

Indenfor for selve hytteområderne er intentionen, at områderne skal fremstå så naturlige så mulig og at hyttene holdes spredt. Derved opretholdes oplevelsen af, at være i det åbne land.

B. Detailområdet i dag.

Placering

Generelt er hytteområderne udlagt der hvor de bedst mulig harmonere med de øvrige interesser for det åbne land samt der hvor ankerpladser, vandforsyning, vejr og vindforhold er mest hensigsmæssige.

Mange af områderne indkluderer nedlagte bygder.

Området er beliggende på den sydvestlige del af Maniitsoq øen i kort sejlafstand fra Maniitsoq by.

Anvendelse.

Detailområdet anvendes i dag som hytteområde.

C. Formål

Formålet er;

__at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af det åbne land hvor de forskellig interesser imødekommes,

__at sikre arealer til hytter, hvor oplevelsen af at være i det åbne land bibeholdes.

D. Indhold

Detailområdet fastlægger afgrænsning for, hvor der kan opføres hytter.

Der fastsættes bestemmelser, som nærmere regulerer hytternes placering, størrelse, udformning, herunder hvilke materialer, der må anvendes, når der opføres hytter, og hvilke farver hytterne må gives. Desuden er der bestemmelser om ubebyggede arealer, forhold angående tekniske anlæg og miljø m.m.

E. Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Planlægningen for Detailområdet påvirker ikke landsplanlægningen.

Naturbeskyttelsesloven

Detailområdet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven - Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse. Loven har til formål at medvirke til at beskytte Grønlands natur.

Beskyttelsen skal ske på et økologisk bæredygtigt grundlag, i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet.

Landstingsloven tilsigter især at:

1) beskytte den biologiske mangfoldighed, herunder gener, arter, levesteder og økosystemer,

2) udnyttelsen af de levende ressourcer sker på et økologisk bæredygtigt grundlag,

3) bevare og pleje landskabelige værdier,

4) sikre befolkningens mulighed for at kunne færdes og opholde sig i en righoldig natur,

og

5) sikre, at internationale overenskomster på naturområdet i fornødent omfang implementeres i grønlandsk lovgivning.

Landstingsloven skal desuden medvirke til at sikre, at:

1) udnyttelsen af de genetiske ressourcer fra vilde dyr, planter samt mikroorganismer, såvel på landjorden som i havet, og som tilhører det grønlandske samfund, kommer samfundet til gode,

og

2) naturen og menneskets sundhed beskyttes i forbindelse med udnyttelse, brug og forvaltning af genetisk modificerede organismer.

Beskyttelselinier i det åbne land

I henhold til Naturbeskyttelsesloven, kap. 8. §§ 25, 26, 29 og 30 fastlægges følgende vedrørende hytter i det åbne land:

Udenfor by- og bygdezoner må der inden for en afstand af 100 m fra nedennævnte naturtyper ikke placeres bebyggelse (enkeltliggende fangst- og overlevelseshytter samt turist- og fritidshytter), foretages beplantning, ske opdyrkning og dræning eller foretages andre former for ændringer i terrænet:

__Saltsøer og saltholdige søer (der ligger ingen af disse inden for Frilandsplanens område).

__Ørredelve

__Varme kilder (der ligger ingen af disse indenfor Detailområdet).

Naturbeskyttelsesloven giver imidlertid mulighed for at der kan fastlægges andre afstandkrav i en kommuneplan (frilandsplan).

__Enkeltliggende fangst- og overlevelseshytter kan, hvis det fastlægges i en kommuneplan (frilandsplan) opføres nærmere end end 100 mfra kysten.

__Turist- og fritidshytter, kan, hvis det fastlægges i en kommuneplan opføres nærmere end 100 m fra kysten, og nærmere end 100 m fra saltsøer og saltholdige søer, ørredelve og varme kilder.

Jordfaste fortidsminder

Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Landstingslov nr. 18 af 19. november om fredning af kulturminder.

Det betyder, at;

Findes der under jordarbejde et jordfast fortidsminde, skal bygherren straks anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands Nationalmuseum afgør, om en arkæologisk undersøgelse skal foretages, eller om fredningssag skal rejses.

Fuglebekendtgørelsen

Fuglebekendtgørelsen af 21. januar 2004, har til formål at sikre en balance mellem udnyttelses- og beskyttelseshensyn af fugle.

For at sikre bedst mulig ynglesucces for fuglene fastlægges i Fuglebekendtgørelsens § 8 følgende:

Fuglekolonier

Ved en fuglekoloni forstås i denne bekendtgørelse ethvert sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at skyde eller på unødig vis at frembringe forstyrrelser inden for en afstand af en fuglekoloni på:

1) 5000 meter, hvis kolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv.

2) 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, kongeedderfugl, tejst, søpapegøje, havterne eller andre mågefugle end ride.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der indsamles æg i henhold til § 7.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der sejles ad afmærkede ruter.

Miljøforhold

Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde sted. Miljøforholdene vil til enhver tid være underlagt gældende lovgivning.

Kommunale fredninger

I medfør af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred kan der fastsættes fredninger af elve i kommunen.

For gældende fredninger kontakt kommunens fiskeri og fangst afdeling.

Kommuneplanen

De detaljerede bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede bestemmelser og idégrundlag.