700-E7.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  700-E7.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til sprængstofdepot. Stk.2. Der kan etableres skiløjpe/piste, som vist i princippet på kortbilag 1. Stk. 3. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til sprængstofdepot og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Der kan etableres ét sprængstofdepot, som vist på kortbilag 1. Stk. 2. Sprængstofdepotet skal omkranses af fjeld, nedsprænges eller på anden måde afskærmes, så sikkerhedsafstande overholdes. Stk. 3. Sprængstofdepotets område skal indhegnes med hegn i højst 2,0 m. Stk. 4. Indenfor sprængstofdepotets område kan der opstilles containere, sprængstofkister og lignende til opbevaring af i alt 1,0 ton eksplosive stoffer og genstande. Stk. 5. Sprængstofdepotet skal udføres i henhold til gældende lovgivning om opbevaring af eksplosive stoffer.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, fiberplader, metal, beton og glas, og mindre dele kan fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må ikke anvendes. Stk. 2. Tage skal beklædes med ikke-reflekterende materiale. Stk. 3. Containere o. lign. skal males så de falder i med omgivelserne. Stk. 4. På låge i sprængstofdepotets omkransende hegn og på sprængstofmagasinets ydervægge og døre kan der opsættes lovpligtig skiltning iht. bekendtgørelse om sprængstoffer, jf. bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Ny vejadgang og stier skal anlægges i overensstemmelse med landskabet. Stk. 2. Der skal etableres vejadgang til området fra den eksisterende vej Ungusivik, der skal forlænges frem til området som vist i princippet på Bilag 1. Stk. 3. Der kan etableres parkeringsareal i tilknytning til sprængstofdepotet. Stk. 4. Der kan etableres skiløjpe inden for et tracé udlagt med 5 meters bredde, som vist på kortbilag 1. Løjpen giver adgang til alpin skibakken nord for delområdet.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Ubebyggede arealer skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret. Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Der er ikke tilslutningspligt til offentlig forsyning i området. Forsyning kan sikres med lokale løsninger (generator, tørkloset, vandbeholder og lignende). Stk. 2. Alle forsyningsledninger inden for området skal fremføres under terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Inden for området kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Stk. 4. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3,0 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse.

 • Bevaring af bebyggelse

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Ejerforening og økonomiske forhold

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Der tillades etablering af kapitel 5 virksomheder i området. Sprængstofmagasiner er omfattet af miljøforordningens kapitel 5, jf. Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

 • Ophævelse

  Ingen særlige bestemmelser.

700-E7.1 (da)

A. Baggrund.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Denne delområdeplan er tilvejebragt for at muliggøre en flytning af det eksisterende sprængstofdepot, da det nuværende er beliggende relativt bynært og er begrænsende for en hensigtsmæssig byudvikling i Maniitsoq.

B. Formål.

Der udlægges areal til særlige formål og tekniske anlæg.

Det er planens formål, at muliggøre etablering af et sprængstofdepot.

C. Detailområdet i dag

Området er beliggende nord for lufthavnen. Detailområdet er afgrænset som illustreret nedenfor og som vist på kortbilag 1 og udgør i alt ca. 3.300 m2.

Landskabet er karakteriseret af en bred nord-syd gående dal beliggende i kote ca. 40. Mod øst når fjeldet op i kote ca. 140 og mod vest lidt lavere til kote ca. 90.

Delområdet er ubebygget og henligger i naturtilstand.

Arealerne i dalen anvendes til rekreative formål og der findes skiløjper og naturstier, som bl.a. giver adgang til et lille alpinanlæg med slalombakker nord for Maniitsoq by og som indgår i et net af langrendsløjper udenfor Maniitsoq by.

D. Indhold

Planen muliggør etablering af ét sprængstofdepot med en kapacitet på op til 1,0 ton.

Der gives mulighed for, at der i området kan opføres bebyggelse og anlæg til særlige formål med henblik på opbevaring af eksplosive stoffer og genstande.

Anvendelse
Sprængstofdepotet er placeret så der tages mest mulig hensyn til den nuværende rekreative anvendelse i området, hvor der findes vandrestier og skiløjper.

Sprængstofdepotet skal som minimum udføres, så det overholder de til enhver tid gældende bestemmelser for opbevaring og håndtering af eksplosive stoffer. Herunder overholde regler for skiltning, samt sikkerhedsafstande til veje og bebyggelse.

Planen sikrer endvidere fastlæggelse af tracé for skiløjpe.

Bebyggelse
Indenfor sprængstofdepotets område kan der opstilles containere, sprængstofkister og lignende for en eller flere koncessionshavere til opbevaring af sammenlagt maksimalt 1,0 ton eksplosive stoffer og genstande.

Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, skal anlægges som rekreative anlæg eller henligge i naturtilstand.

Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.

Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske ved forlængelse af Ungusivik gennem delområderne B12 og E8 frem til området.

Der kan etableres parkering i tilknytning til depotet.

Forsyning
Sprængstofdepotet er selvforsynende med el. Der kan opsættes vandbeholdere og tørklosetter. Hvis det i relation til byggemodning i naboområder er hensigtsmæssigt, kan området tilsluttes teknisk forsyning.

Der må ikke udledes spildevand til terræn eller ske anden udledning i delområdet eller til omgivende arealer.

E. Planens forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte landsplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1993 - 2004 for Maniitsoq kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 700-E7 er udlagt.

Planen er et tillæg til Kommuneplan 1993 - 2004 for den tidligere Maniitsoq Kommune. Med de nye overordnede bestemmelse er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.

Klausulerede zoner
Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader, dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i kote 72,0. Veje kan anlægges op til kote 66,0.

Området er beliggende inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet. Der er fastlagt sikkerhedsafstande til bebyggelse på 222,5 m mod sider med fuld dækning og 445 m mod nordvest. Endvidere er der fastlagt sikkerhedsafstande til mindre befærdede veje og stier på 80 m.

Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse til Nationalmuseet, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art frem under arbejdet og skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

F. Offentliggørelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 er til offentligdebat i perioden den 23. maj til d. 18. juli 2012.