700-E8.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  700-E8.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til tekniske formål og inddeles i byggeområderne A - C, hvor der fastsættes følgende anvendelse: - Byggeområde A opdeles i etapeområde A1 og A2 og kan anvendes til åbent stenbrud, hvor der kan brydes stenmaterialer til anvendelse for betonfremstilling, asfaltfremstilling og lignende, samt til opfyld i forbindelse med byggemodninger. - Byggeområde B kan anvendes til stenknusning og sortering, samt oplag af stenmateriale. - Byggeområde C kan anvendes til betonværk og/eller asfaltværk, samt til mandskabs- og administrationsbygninger. Stk. 2. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Stk. 3. Inden for detailområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. Stk. 4. Eksisterende søarealer inden for afgrænsningen af detailplanens område kan opfyldes til kote 30,0. Opfyldte arealer skal etableres med en jævn overflade. Stk. 5. Der kan etableres skiløjpe, som vist i princippet på kortbilag 1. Stk. 6. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til stenbrud, bebyggelse og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Bebyggelse, anlæg og stenbrud må kun etableres inden for de fastlagte byggeområder, som vist på kortbilag 1. Stk. 2. I byggeområde C kan der opføres mandskabs- og administrationsbygninger. Disse funktioner kan ligeledes indrettes i containere/skurvogne. Bebyggelse må kun opføres i en etage. Containere kan opstilles i tilknytning til bebyggelse og produktionsanlæg. Stk. 3. I stenbrud skal fjeldet brydes i et jævnt fald ned til færdigt terræn i kote 33,5 og færdig terrænhældninger med naturlig overgang til dalens terræn mod øst. Stk. 4. Inden for de enkelte byggeområder må der i en vis udstrækning påregnes udsprængninger, således at ny bebyggelse kan placeres i overensstemmelse med planens disponering af området.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, fiberplader, metal, beton og glas, og mindre dele kan fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må ikke anvendes. Stk. 2. Ny bebyggelse skal udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, der i farveholdningen er holdt i afdæmpede farver. Stk. 3. Tagflader skal beklædes med ikke-reflekterende materiale. Stk. 4. Containere o. lign., der opstilles mere end 4 uger, skal males eller beklædes, så de fremtræder med samme udtryk som bebyggelse. Stk. 5. Skilte må kun anbringes på tildelt areal og på bebyggelsens facader, og efter godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Der skal etableres vejadgang til området fra den eksisterende vej Ungusivik gennem delområde B12, som vist i princippet på kortbilag 1. Stk. 2. Der udlægges areal til ny lokalvej A-A, som vist på kortbilag 1, i en bredde af 9 meter inkl. rabatter, grøfter mv. Vejen er omfattet af en vejbyggelinje på 10 meter målt fra vejmidte. Stk. 3. Den klausulerede zone inden for vejbyggelinje er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for denne må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Stk. 5. Der kan etableres skiløjpe inden for et tracé udlagt med 5 meters bredde, som vist på kortbilag 1. Løjpen giver adgang til alpin skibakken nord for delområdet.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Ubebyggede arealer der ikke tages i anvendelse skal bibeholdes med et naturligt udseende med fjeld eller fjeldbeplantning. Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri. Stk. 4. Arbejds- og oplagsarealer kan afskærmes med hegn. Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 2,0 m.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes el, vand, fjernvarme, kloak, tele og affaldshåndteringssystem. Tilslutning til teknisk forsyning skal ske, når der er fremført og etableret mulighed herfor ved byggemodning af delområde B12. Stk. 2. Alle forsyningsledninger i området skal fremføres under terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes. Bortledning af overfladevand kan ske i åben grøft. Stk. 4. Inden for området kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3,0 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse.

 • Bevaring af bebyggelse

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Ejerforening og økonomiske forhold

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Opfyldning af søareal og terræn, samt retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed.

 • Ophævelse

  Ingen særlige bestemmelser.

700-E8.1 (da)

A. Baggrund.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Denne delområdeplan er tilvejebragt for at muliggøre etablering af et nyt stenbrud, der kan tages i brug, når det nuværende stenbrud ved Savinnut i den nordlige del af byen nedlægges.

B. Formål.

Der udlægges areal til tekniske formål, i form af åbent stenbrud og tilknyttede anlæg.

Det er planens formål, at muliggøre etablering af et stenbrud og at der inden for planens område kan etableres tilknyttede anlæg i form af knusnings- og sorteringsanlæg, samt betonværk og asfaltværk.

C. Detailområdet i dag

Området er beliggende nord for lufthavnen og adskilt fra lufthavnen med en fjeldryg, dog er der en slugt i fjeldet ned mod lufthavn. Detailområdet er afgrænset som illustreret nedenfor og som vist på bilag 1 og udgør i alt ca. 120.000 m2.

Landskabet er karakteriseret af to brede dalstrøg beliggende i kote ca. 25-33. Dalene grænser op til fjeldpartier, der når op i kote ca. 90. Mod vest er der flere slugter i fjeldet ud mod sarfat.

Delområdet er ubebygget og henligger i naturtilstand.

Arealerne i dalene anvendes til rekreative formål og der findes skiløjper og naturstier, som bl.a. giver adgang til et lille alpinanlæg med slalombakker nord for Maniitsoq by og som indgår i et net af langrendsløjper udenfor Maniitsoq by.

D. Indhold

Planen giver mulighed for, at der i området kan etableres åbent stenbrud med overflade sprængning.

Ved etablering af stenbrud kan der inden for området opstilles anlæg til forarbejdning af udsprængt materiale.

Med planen reserveres der areal til skiløjpe gennem området og der sikres vejforbindelse til områderne længere mod nord.

Anvendelse
Planen fastlægger områdets anvendelse til tekniske formål og åbner mulighed for, at området kan anvendes til stenbrud med knuse- og sorteringsanlæg, samt beton- og asfaltværk.

Der kan etableres anlæg til områdets tekniske forsyning.

Områdets disponering
Detailområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Ny bebyggelse, opstilling af containere, samt etablering af anlæg mv. kan ske inden for de fastlagte byggeområder.

Bebyggelse
Inden for området kan der opføres ny bebyggelse i en etage med maks. kiphøjde på 8,5 m, dog kan anlæg til stenknusning og sortering, samt beton- og asfaltværk mv. gives en højde på 20 m.

Planen indeholder desuden bestemmelser for udformningen af bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materialer, samt skiltning og containeropstilling.

Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske fra Ungusivik gennem delområde B12. Der er fastlagt nye interne veje, der sikrer trafikbetjeningen af de enkelte byggeområder.

Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse og anlæg inden for de enkelte byggeområder.

Der kan etableres skiløjpe gennem området. Løjpen skal følge den naturlige bevægelse i landskabet.

Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, anlæg mv. skal henligge i naturtilstand.

Ubebyggede arealer indenfor delområdet, der på grund af stenbrydningen eller anden aktivitet er ødelagt, skal genetableres og føres tilbage til naturtilstand. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.

Byggemodning
Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling skal byggemodningsudgifter fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere efter byggeområdernes grundstørrelse.

Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning.

Forsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor, og eventuelt varmeforsyning. I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin.

Der må ikke udledes spildevand til terræn eller ske anden udledning i delområdet eller til omgivende arealer.

E. Planens forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte landsplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1993 - 2004 for Maniitsoq kommune
Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 700-E8 er udlagt.

Planen er et tillæg til Kommuneplan 1993 - 2004 for den tidligere Maniitsoq Kommune. Med de nye overordnede bestemmelser er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.

Klausulerede zoner
Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader, dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i kote 72,0. Veje kan anlægges op til kote 66,0.

Området er beliggende inden for sikkerhedszonen omkring det nye sprængstofdepot i delområde E7. Der er fastlagt sikkerhedsafstande til bebyggelse på 222,5 m mod sider med fuld dækning og 445 m mod vest. Endvidere er der fastlagt sikkerhedsafstande til mindre befærdede veje og stier på 80 m.

Fortidsminder
Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse til Nationalmuseet, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art frem under arbejdet og skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

F. Offentliggørelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 er til offentligdebat i perioden den 23. maj til d. 18. juli 2012.