800-C13.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  800-C13.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Detailområdet skal anvendes til fælles formål - plejehjem, ældreboliger og dagligvarebutikker. Stk. 2. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til plejehjem, ældreboliger, dagligvarebutik, veje og tekniske anlæg skal anvendes som friarealer.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Åben-lav bebyggelse: det tilladte maksimalt bebyggede areal indenfor byggefelt: - 2.1 er 150 m2. - 3.1 er 405 m2. Stk. 2. Tæt-lav bebyggelse: det maksimalt tilladte bebyggede areal indenfor byggefelt: - 1.1 er 478 m2 - 1.2 er 125 m2 - 1.3 er 244 m2 - 1.4 er 151 m2 Stk. 3. Ny bebyggelse må kun opføres i: - for byggefelt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 kan der bygges i 2 etager, dog kan der bygges i flere etager, hvor der bygges op af fjeld så længe eksisterende kiphøjde på plejehjemmet overholdes. Ved bebyggelse i byggefelt 1.1 i niveau med Salliaq kan der således bygges i op til 5 etager. - for byggefelt 2.1 kan der bygges i op til 1½ etage med maks. kiphøjde 8,5 m - for byggefelt 3.1 kan der bygges i op til 2 etager med maks. kiphøjde 8,5 m Bygningshøjden som nævnt i de overordnede bestemmelser fastsættes for hver bygning som en højde målt fra terræn til kip ud fra et for bygningen fastsat niveauplan, som skal godkendes af Området for Teknik og Miljø. Stk. 4. Solceller og andre vedvarende energiformer skal indpasses indenfor den angivne maksimale bygningshøjde. Stk. 5. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindste højde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn. Stk. 6. Betonfundamenter med en højde over 1,5 m målt fra terræn – skal beklædes som ydervægge, eller det skal dokumenteres, at fundamenterne ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk. Stk. 7. Der må etableres kælder under ny bebyggelse, såfremt bestemmelserne i stk. 5 kan overholdes. Stk. 8. Udhuse/skure skal indpasses i bebyggelsens fundament. Stk. 9. Containere må kun i forbindelse med flytning, ombygning og lignende opstilles i maksimalt 6 måneder indenfor området. Det skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Området for Teknik og Miljø. Stk. 10. Der kan ikke opstilles både indenfor detailområdet, de må anbringes på nærliggende bådplads.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Taghældning for tilbygninger skal være som eksisterende bygnings taghældning. Stk. 2. Taghældning for byggefelt 3.1 skal være 30-45 grader Stk. 3. Tage skal beklædes med ikke reflekterende sort eller mørk grå tagbeklædning. Stk. 4. Reflekterende flader kan alene accepteres i det omfang der indbygges energiløsninger der bygger på solvarme elle solceller. Stk. 5. Ydervægge skal ved tilbygning opføres i samme materiale og farve som hovedbygningen. Stk. 6. Ydervægge for byggefelt 3.1 skal fremstå med vedligeholdelsesvenlige overflader, der i farveholdningen er holdt i traditionelle grønlandske farver. Stk. 7. Paraboler på under 0,5 m i diameter kan opsættes. Stk. 8. Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende kan tilbygges hovedbygningen eller indrettes i kælderen. Stk. 9. Skiltning i forbindelse med virksomheder og institutioner i området skal placeres på husets facade og må højst dække et areal på 0,5 m2.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Ny vejadgang og stier skal anlægges i overensstemmelse med landskabet. Stk. 2. Der må kun etableres en vejtilslutning til Nikkorsuit for byggefelt 3.1 og en ny tilslutning til Salliaq hvis plejehjemmet tilbygges i 1.1. Stk. 3. Parkering skal etableres som vist på kortbilag 1.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Ubebyggede arealer skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret. Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Alle boliger skal tilsluttes el, vand, varme, kloak, tele, affaldshåndteringssystem. Stk. 2. Alle forsyningsledninger indenfor området skal fremføres under terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Indenfor området kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsen som naturlige dele af bygningskroppene til boliger m.v. Stk. 4. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 11 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,8 m og optage et areal på 3,0 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse.

 • Bevaring af bebyggelse

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Betingelse for ibrugtagning

  Takuuk nunaminertat aqunneqarnerini malittarisassat.

 • Ejerforening og økonomiske forhold

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Miljøforhold

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Ophævelse

  Ingen særlige bestemmelser.

800-C13.1 (da)

A. Baggrund.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Dette kommuneplantillæg er tilvejebragt for at imødekomme et fremtidigt behov for udvidelse af plejehjemmet. Tillægget giver endvidere mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik i området og at udvide den eksisterende.

B. Formål.

Der udlægges areal til fælles formål, primært i form af plejehjem og ældreboliger, samt daglivarebutikker.

Det er planens formål, at muliggøre en udvidelse af det eksisterende plejehjem, samt etablering af ældreboliger ved Nikkorsuit. Det er endvidere planens formål, at sikre en hensigtsmæssig udbygning af området.

C. Detailområdet i dag

Området er beliggende i tilknytning til eksisterende boligområder ved Nikkorsuit i det vestligeSisimiut. Detailområdet er afgrænset som illustreret nedenfor og som vist på bilag 1 og udgør i alt ca.27.150 m2.

Detailområdet er i dag udlagt til fælles formål - plejehjem, ældreboliger og en nærbutik. Indenfor området findes et eksisterende plejehjem på2.399 m2 og 12 ældreboliger.

Detailområdets bebyggelse ligger primært på en fjeldknold beliggende mellem kote ca. 40–60. Området afgrænses af de omkringliggende veje. Der er udlagt boligområde nord, syd og vest for detailområdet (A11), mens det mod øst grænser op til et andet detailområde (C13.2) der ligeledes er udlagt til centerformål.

D. Indhold

Planen skal ved fastlæggelse af områdets disponering sikre, at udbygningen sker under hensyntagen til områdets terrænform.

Der gives mulighed for, at der i området kan opføres og indrettes bebyggelse til fælles formål, i form af plejehjem og ældreboliger, samt butikker.

Anvendelse
Detailområdet udlægges til fælles formål i form af plejehjem og ældreboliger, samt butikker.

Indenfor området kan der opføres en tilbygning på plejehjemmet, samt udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik og etablering af ældreboliger.

Bebyggelse
Principperne for opførelse af ny bebyggelse i området tager udgangs punkt i, at bevare og understrege områdets styrke i form af det markante landskab og de attraktive udsigtsforhold.

Der skal bygges med fjeldet f.eks. for tilbygning indenfor byggefelt 1.1 er det nødvendigt at indpasse bebyggelsen, så den fremtræder i naturlig balance med fjeldet.

Friarealer
Områder, der ikke anvendes til bebyggelse, skal anlægges som rekreative anlæg eller henligge i naturtilstand.

Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodningen og byggeriet, så den eksisterende rekreative kvalitet bevares.

Veje, stier og parkering
Adgangen til detailområdet skal ske fra Nikkorsuit og området vejbetjenes fra via Qaqqaliartarfik, Tuapannguanut og Salliaq.

Ved tilbygning til plejehjemmet indenfor byggefelt 1.1 kan der etableres en ny overkørsel fra Salliaq og ved udbygning med ældreboliger i byggefelt 3.1 kan der etableres en ny overkørsel fra Nikkorsuit.

Der kan etableres sti sydvest for plejehjemmet. Stien skal følge den naturlige bevægelse i landskabet.

Der kan etableres parkeringsareal som vist på kortbilag 1.

E. Planens forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Planlægningen for detailområdet påvirker ikke direkte landsplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Qeqqata Kommuneplan 2012-24 og Kommuneplan 1992 - 2005 for Sisimiut kommune

Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 800-C13 er udlagt.

Planen er et tillæg til Kommuneplan 1992 - 2005 for den tidligereSisimiut Kommune med de nye overordnede bestemmelse er tillægget bragt i overensstemmelse hermed.

Klausulerede zoner

Området er beliggende indenfor spærrezonen omkring lufthaven. Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader, dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Detailområdet berøres af en vandret flade (horisontalfladen) i kote 55,5. I områderne syd for Ulkebugten kan der etableres bebyggelse med en maksimal højde på15 meterover terræn (dog maksimalt til kote 101) eller op til kote 55,5. Veje kan anlægges op til kote 49,5.

Fortidsminder

Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder.

Der skal i forbindelse med jordarbejde rettes henvendelse tilSisimiut Museum, såfremt der dukker fortidsminder af nogen art frem under arbejdet.

F. Offentliggørelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 er til offentligdebat i perioden den 20. april til 1. juni 2012.