957-N4.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  957-N4.1

 • Anvendelse

  Stk.1. Detailområdet udlægges til etablering af et sæson testcenter til testning af personbiler om vinteren Stk. 2.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Der kan ikke etableres permanente bygninger i detailområdet, men der kan i testperioden opstilles transportable bygninger og telte til servicering af test aktiviteterne.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1 Det skal sikres at teltlejr og transportable bygninger fremtræde vel vedligeholdt.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Der kan i nødvendigt omfang foretages terrænreguleringer så etablering af isbaner muliggøres.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Området skal under testsæsonnen holdes ryddeligt og forsvarligt sikret så der ikke under storm eller lignende sker spredning af affald eller udstyr.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Opstilling af snekanoner til produktion af overflade belægning på baneanlægget skal opstilles så der opstår mindst mulige gener for omgivelserne og de øvrige brugere af området. Stk. 2. Der kan etableres elforsyning med et transportabelt generatoranlæg. Stk. 3.

 • Bevaring af bebyggelse

  Stk. 1. Efter hver testsæson skal området ryddes, så der ikke efterlades andre spor end selve terrænreguleringen. Stk. 2. Terrænet og eventuelle beplantninger skal skånes mest muligt i forbindelse en terrænregulering.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Det skal sikres, at der ikke ved terrænregulering, opbygning af baneanlægget eller ved anvendelse af testanlægget sker spild af brændstoffer og olie, eller lign. miljøfremmede stoffer. Stk. 2. Latrin og gråt spildevand skal opsamles i tank og bortkøres og afleveres til spildevandssystemet i Kangerlussuaq. Stk. 3.

957-N4.1 (da)

A. Baggrund

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af et bil testcenter i Kangerlussuaq området

Næværende plan omfatter et delområde i Sandflugtsdalen, hvor der i vintersæsonen forventes gennemført test af alle typer af personbiler.

Tidligere har der været etableret et testcenter 100 km inde på Indlandsisen og man etablerede i den forbindelse vejen mellem Sugar Loaf og Punkt 660 ved Indlandsisen, så der kunne køres indtil og op på iskappen. Denne aktivitet ophørte i 2008 fordi det var meget omkostningstungt at drive testaktiviteter inde på Isen

Det projekt der nu iværksættes omfatter i udgangspunktet et permanent testanlæg i Kangerlussuaq i tilknytning til lufthavnen, og dette sæsonanlæg, som genopbygges hver vinter, til gennemførelse af test på is i perioden fra september til udgangen af april. I første omgang dog kun i månederne september til december.

B. Detailområdet i dag.

Placering

Detailområdet er placeret i Sandflugtsdalen og omfatter et areal på ca. 5 kvm km. Testarealerne placeres så langt fra Indlandsisvejen som muligt og min 300 m fra vejen. 

Anvendelse

Detailområdet henligger i dag som naturområde. Reelt er der tale om en sand og stenørken der er stærkt præget af sandflugt forårsaget af de kraftige øst/vest gående fønvinde fra Iskappen.

Området anvendes i dag i efterårsmånederne til flyvevåbnets øvelser med nedkastning af udstyr fra lavtgående transportfly. Det forventes at denne aktivitet med en koordinering med testaktiviteterne vil kunne fortsætte som hidtil.

C. Indhold

Kommuneplantillægget fastlægger en afgrænsning af detailområdet hvor der på sæsonbasis kan udføres test af personbiler. Området forventes i første omgang benyttet i perioden fra den

Indenfor detailområdet er angivet en placering af mobile kontorer, faciliteter til personale og telthaller, hvor testbiler kan serviceres.

på terræn.

Arealtildeling.

Der skal meddeles arealtildeling til testanlægget

Der skal meddeles arealtildeling til opstilling af mobilekontorer og telthaller i perioder længere end 2 mdr.

Transportkorridorer.

I ”Vedtægt for benyttelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land” fastlægges hvilke transportkorridorer der kan benyttes for at nå frem til testområdet.

D. Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Planlægningen for delområdet påvirker ikke landsplanlægningen.

Naturbeskyttelsesloven

Detailområdet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven - Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse. Loven har til formål at medvirke til at beskytte Grønlands natur.

Beskyttelsen skal ske på et økologisk bæredygtigt grundlag, i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet.

Landstingsloven tilsigter især at:

1) beskytte den biologiske mangfoldighed, herunder gener, arter, levesteder og økosystemer,

2) udnyttelsen af de levende ressourcer sker på et økologisk bæredygtigt grundlag,

3) bevare og pleje landskabelige værdier,

4) sikre befolkningens mulighed for at kunne færdes og opholde sig i en righoldig natur, og

5) sikre, at internationale overenskomster på naturområdet i fornødent omfang implementeres i grønlandsk lovgivning.

Landstingsloven skal desuden medvirke til at sikre, at:

1) udnyttelsen af de genetiske ressourcer fra vilde dyr, planter samt mikroorganismer, såvel på landjorden som i havet, og som tilhører det grønlandske samfund, kommer samfundet til gode, og

2) naturen og menneskets sundhed beskyttes i forbindelse med udnyttelse, brug og forvaltning af genetisk modificerede organismer.

Beskyttelselinier i det åbne land

I henhold til Naturbeskyttelsesloven, kap. 8. §§ 25, 26, 29 og 30 fastlægges følgende vedrørende hytter i det åbne land:

Udenfor by- og bygdezoner må der inden for en afstand af 100 m fra nedennævnte naturtyper ikke placeres bebyggelse (enkeltliggende fangst- og overlevelseshytter samt turist- og fritidshytter), foretages beplantning, ske opdyrkning og dræning eller foretages andre former for ændringer i terrænet:

__Saltsøer og saltholdige  

__Ørredelve

__Varme kilder (der ligger ingen af disse indenfor delområdet).

Naturbeskyttelsesloven giver imidlertid mulighed for at der kan fastlægges andre afstandskrav i en kommuneplan.

__Enkeltliggende fangst- og overlevelseshytter kan, hvis det fastlægges i en kommuneplan (frilandsplan) opføres nærmere end 100 m fra kysten.

__Turist- og fritidshytter, kan, hvis det fastlægges i en kommuneplan opføres nærmere end 100 m fra kysten, og nærmere end 100 m fra saltsøer og saltholdige søer, ørredelve og varme kilder.

Vurdering:

Dyrelivet

Det er Qeqqata Kommunias vurdering at testanlægget i driftsperioderne vil påvirke fugle og dyreliv i begrænset omfang. Sandflugtsdale er dog ikke et kerneområde for områdets dyreliv da der ikke er noget fødegrundlag.

Det er også udgangspunktet at aktiviteterne ikke vil påvirke jagt og fritidsliv idet området er placeret i det jagtfrie område i henhold til forvaltningsplanen for Kangerlussuaq fra 2010.

Terræn

Skulle testcentret ophøre i området er det vurderingen at den nødvendige terrænregulering i Sandflugtsdalen, meget hurtigt blive slettet af sandfygning eller af de årlige delvise oversvømmelser af Sandflugtsdalen i forbindelse med tøbrud eller i forbindelse med afløb fra de store søer der dannes på indlandsisen eller fra Israndssøer.

Planter

I den vestligste del af Sandflugtsdalen er dannet klitter som til dels er bevokset med Dunet Marehalm og Storblomstret Gederams. På en del af selve Sandflugtssletten forefindes også eksemplarer af disse i Grønland meget almindelige planter.

I følge de kilder (Nunagis og registrering gennemført af Jeppe Morthorst i 1996) Qeqqata Kommunia har haft til rådighed findes der ikke endemiske arter eller lignende i Sandflugtsdalen.

Det er således vurderingen at der ikke vil være væsentlige problemer forbundet med etableringen af et vinter sæson biltestcenter i Sandflugtsdalen.

Jordfaste fortidsminder

Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder.

Det betyder, at;

Findes der under jordarbejde et jordfast fortidsminde, skal bygherren straks anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands Nationalmuseum afgør, om en arkæologisk undersøgelse skal foretages, eller om fredningssag skal rejses.

Fuglebekendtgørelsen

Fuglebekendtgørelsen af 21. januar 2004, har til formål at sikre en balance mellem udnyttelses- og beskyttelseshensyn af fugle.

For at sikre bedst mulig ynglesucces for fuglene fastlægges i Fuglebekendtgørelsens § 8 følgende:

Fuglekolonier

Ved en fuglekoloni forstås i denne bekendtgørelse ethvert sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at skyde eller på unødig vis at frembringe forstyrrelser inden for en afstand af en fuglekoloni på:

1)5000 meter, hvis kolonien bebos af polar lomvie, atlantisk lomvie, alk, sø konge, ride, mallemuk eller skarv.

2) 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, kongeedderfugl, tejst, søpapegøje, hav terne eller andre mågefugle end ride.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der indsamles æg i henhold til § 7.

Stk. 4.Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der sejles ad afmærkede ruter.

Miljøforhold

Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde sted. Miljøforholdene vil til enhver tid være underlagt gældende lovgivning.

Kommunale fredninger

I medfør af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred kan der fastsættes fredninger af elve i kommunen.

For gældende fredninger kontakt kommunens fiskeri og fangst afdeling.

Kommuneplanen

Med nærværende kommuneplantillæg ændres der på område opdelingen i området omkring Kangerlussuaq idet det udlagte L-område af ”særlig rekreativ karakter” ændres og reduceres med det delområde der i denne plan udlægges til tekniske anlæg, biltestcenter. 

Delområdet er i Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia udlagt som det primære område for turist- og fritidsaktiviteter omkring Kangerlussuaq, med mulighed for etablering af hoteller og turisthytter og lign. Det er derfor vigtigt at der med etableringen af testcentret ikke sker en væsentlig påvirkning af turistaktiviteterne.

Russel Gletcher er et at de store turistmål i nærområdet og der er i en afstand af 2 km fra testcentret i Kommuneplan 2012 - 2024, udlagt et område (957-K???) til hotel eller hytteby,

Adgangsvejen til punkt 660, ved indlandsisen, hvor der passerer rigtig mange turistbusser ligger i en afstand af 300 - 600 m fra testområdet, og da testaktiviteterne ligger i den periode hvor der er færrest turistaktiviteter, forventes der ikke væsentlige ulemper ved etableringen af testcentret.

Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq.

Forvaltningsplanen blev udarbejdet i perioden fra 2005 til 2010, hvor den blev endelig godkendt af kommunalbestyrelse og Selvstyret.

Planen er udarbejdet med henblik på at skabe en hensigtsmæssig regulering af brugen af områderne omkring Kangerlussuaq.

Af forskellige interesser kan nævnes:

 • trofæjagt, erhvervsjagt og fritidsjagt på moskusokser og rensdyr, samt småvildtjagten på ryper og harer
 • ørredfiskeri
 • adventure turisme
 • vandreturisme
 • moskusokse og rensdyr safariture
 • turene til indlandsisen
 • forskningsaktiviteter
 • meget andet


Særligt skal nævnes konflikterne mellem jagten og safariture, hvor der gentagne gange er gennemført jagtaktiviteter i de områder der er udlagt til jagtfrie områder. Dette fordi der i kraft af den udbyggede vejinfrastruktur omkring bygden er let adgang til jagtområder, samtidig med at der netop her er mulighed for at fremvise den storslåede natur og dyreflokkene for turister der passerer igennem Kangerlussuaq.

Det skal bemærkes at hvad angår rensdyr kælvnings områder der på de officielle kort i forvaltningsplanen ikke er overensstemmelse med kortgrundlaget på Nunagis, hvor områderne er angivet væsentlig større.

I denne plan tages af forsigtighedshensyn udgangspunkt i angivelsen på Nunagis.                        

Ramsar området.

Ramsar området er beliggende nord for vejen til Indlandsisen og berøres ikke af testområdet.

Udpegningsgrundlaget for Ramsar området er:

Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa. 27/01/88; Kangaatsiaq, Sisimiut; 579.530 ha; 67 º 28''''N 050 º 49''''W. Et varieret topografi plateau landskaber spækket med lavtliggende områder af omfattende græs stepper, sump, marsk, mange søer og omfattende skrifter af tørre, golde jord på højde. Området er opdelt af store glaciale dale der dræner Grønland indlandsis. Et af de vigtigste områder i Grønland for de truede gås Anser albifrons flavirostris, med 3.000 individer (ca.6% af verdens bestand) for at fælde. Talrige arter af ynglende og ikke-ynglende fugle bruger området. En del af området er udpeget som en reservat for rensdyr, der kælver i området. Der er sommer jagt og fiskeri lejre. Moskusoksen (Ovibos moschatus), introduceret til vest Grønland er langsomt breder sig ind på området

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
2. Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
2. Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.