700-A18.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  700-A18.1

 • Anvendelse

  Stk. 1 Detailområdet kan anvendes til etageboliger og hotel.

  Stk. 2. Detailområdet opdeles i 5 underområder:
  1. Etageboliger
  2. Etageboliger med en alternativ disponering af området
  3. Hotel og restauration
  4. Parkeringsplads og legeplads.
  5. Friareal og skrænter som ikke udnyttes.

  Stk. 3. I boligområderne kan der drives virksomhed der kan indpasses i en bolig og som ikke medfører gener for omkringboende i form af støj, lugt, røg og øget trafik og parkering. Virksomheden skal drives af beboeren.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Detailområdet opdeles i 5 underområder: Underområde 1. Kan bebygges med etageboliger i 2 - 4 etager. I alt 70 boliger Underområde 2. Kan bebygges med etageboliger i 2 - 4 etager I alt 57 boliger Alternativt kan delområde 2 bebygges med en etageboligbebyggelse i 10 etager som et terrassehus i område 2a og med en etagebebyggelse på 3 etager i 2 - 4 etager med i alt 24 boliger i område 2b. I alt 64 boliger Underområde 3. Kan bebygges med et hotel i op til 3 etager, med op til 200 værelser. Underområde 4. Skal anvende til parkering for hele boligbebyggelsen i inderområde 1 og til lege og opholdsområde. Underområde 5, friholdes for bebyggelse. Stk. 2. Ny bebyggelse i underområderne 1 og 3 skal opføres så fjeldet udnyttes og byggeriet skal placeres så den nederste etage sprænges ind i fjeldet og alene sikres udsigt til 1 side. Stk 3. Ny bebyggelse i underområde 2 og 2b skal placeres mod syd ved fjeldkanten medens bebyggelsen i 2a skal trækkes tilbage og "læne" sig op ad fjeldet. Stk. 4. Bebyggelsen skal opføres med terrasser og altaner der er "indfældende" i bygningskroppen. Stk. 5. Solceller og andre vedvarende energiformer skal indpasses indenfor den angivene maksimale bygningshøjde. Stk. 6. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindste højde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn. Stk. 7. Betonfundamenter med en højde over 1,5 m meter for etageboligbebyggelse - målt fra terræn – skal beklædes som ydervægge. Stk. 8. Der må etableres kælder under ny bebyggelse, såfremt bestemmelserne i § 7 kan overholdes. Stk. 9. Eventuelle terrasser skal opføres i tilknytning til bebyggelse og kan omfatte areal uden for de viste byggefelter. Stk. 10 Udhuse/skure må højst være 12,5 m2, Udhuse og skure skal så vidt omfang som muligt placeres inde i bebyggelsen i kældre eller lign. Stk. 11. Udhuse/skure og lignende må opføres i én etage og må ikke gives en større højde end 3,5 m til kip. Taghældningen skal afspejle hovedhuset. Stk. 12. Containere må opstilles i max 2 uger forbindelse med flytning, og i forbindelse med ombygning og lignende opstilles i maksimalt 6 måneder. Opstillingen skal i hvert tilfælde godkendes af Området for Teknik og Miljø.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Bebyggelse i området skal opføres som en organisk bebyggelse der med facadernes orientering mod verdenshjørnerne sikrer udsigt, læ på udendørs opholdsarealer og tilpasning til fjeldet. Stk. 2. Udvendige bygningsflader skal fremstå med vedligeholdelsesvenlige overflader, der i farveholdningen er afstemt efter den eksisterende bebyggelse på stedet. Stk. 3. Taghældningen skal tilpasses den valgte bebyggelsesform. Tagflader skal udføres af ikke reflekterende materialer og fremstå som sorte eller mørkegrå flader. Stk. 4. Reflekterende flader kan alene accepteres i det omfang der indbygges energiløsninger der bygger på solvarme elle solceller. stk. 5. Der kan kun opsættes paraboler på under 0,5 m i diameter. Stk. 6. Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende skal opføres i samme materialer og farvevalg som hovedhuset. Stk 7. Skiltning i forbindelse med virksomheder i området skal placeres på husets facade og må højst dække et areal på 0,5 m2.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Delområde 1 og 3 skal vejforsynes ad den eksisterende vej Mittarfik medens bebyggelsen i delområde 2 skal vejforsynes ad en ny vej fra Ivissuaateralaa. Stk. 2. Al bebyggelse i mere end 2 etager skal forsynes med elevator for at sikre tilgængelighed for ældre og handicappede. Stk. 3. Parkering Parkering for underområde 1, skal primært etableres som en fælles parkering for hele boligbebyggelsen i underområde 4. Der kan i forbindelse etableres plads til af og pålæsning. Parkering for underområde 2, skal etablere i tilknytning til bebyggelsen. Parkeringskrav. __ Etageboligbebyggelse: ½ p-plads pr. bolig. __Restauranter o.l.: 1 p-plads pr. 10 siddepladser. Stk. 4. I forbindelse med opførelse af bebyggelsen i 2b. kan der etableres en elevatorbetjent adgang mellem gade niveau på Ivissuaateralaa og plateauet ved Gl. Heliport. Stk. 5. Der kan etableres trappeadgang fra Ivissuaateralaa på sydsiden af fjeldet og fra Ataqqap Aqq. på nordsiden af fjeldet, så den nye bebyggelse forbindes med resten af byen med flere adgangsmuligheder.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Ubebyggede arealer skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret. Stk. 2. Der skal på de ubebyggede arealer anlægges legepladser som er attraktive for forskellige aldersgrupper. Stk. 3. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 4. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt det er muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Alle boliger skal tilsluttes el, vand, varme, kloak, tele, og affaldshåndteringssystem. Stk. 2. Alle forsyningsledninger indenfor området skal føres under terræn, og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og sti anlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Indenfor området kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsen som naturlige dele af bygningskroppene til boliger m.v. Stk. 4. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 2,5 m og optage et areal på 9 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,5 m og optage et areal på 3 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Der skal tilstræbes anvendt energibesparende byggeri og opvarmningsløsninger med anvendelse af vedvarendeenergi. F.eks. anvendelse af passiv solvarme m.v. Stk. 2. Anvendelse af solvarmepaneler til produktion af varmt vand og solceller til elproduktion skal tilpasses byggeriet så de fremtræder som en integreret del af bygningerne.

 • Ophævelse

  Ved den endelige godkendelse af denne plan ophæves lokalplan nr.A 4.02 "Området omkring gl. heliport" for Maniitsoq Kommune.

700-A18.1 (da)

A Baggrund for udarbejdelse af Kommuneplantillægget.

Nærværende kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser, udarbejdes for at sikre mulighed at udnytte plateauet med den Gl. Heliport midt i Maniitsoq by til boligbyggeri med etageboliger, lparkering samt lege og opholdsarealer,samt hotel med restauration.

I 2010 nedlagde kommunalbestyrelsen et såkladt § 32 forbud mod yderligere parcelhus byggeri på plateauet, fordi man med udgangspunkt i det planforslag man har fået udarbejdet hos det norske arkitektfirma 70o Nord fra Tromsø i 2009/2010 ønsker en bedre udnyttelse af de gode bebyggelsesmuligheder på fjeldtoppen. Dette forbud betyder, at der senest i november 2011 skal offentligøres et nyt forslag til detaljerede bestemmelser for området.

Ønsket om fortætningen skal ses i lyset af, at der ved beslutning om etablering af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq vil opstå behov for at etablere et betydeligt antal boliger, dels i den eksisterende by og i en ny bydel. Når der er stor fokus på fortætning af den eksisterende by skyldes dette at man her relativt hurtigt kan starte en byggeproces medens man i den nye bydel første skal fremføre vej- og forsyningsanlæg. Anlæg der i det store og hele er til stede i den eksisterende by.

B. Formål

Formålet med planen er: at skabe et attraktivt boligområde hvor det er muligt at etablere en anderledes bebyggelse med inspiration fra 70o N's visionsrapport. at skabe mulighed for etablering af et boligområde med en høj grad af handicaptilgængelighed trods de meget udfordrende terrænforhold i Maniitsoq at skabe mulighed for opførelse af et attraktivt hotel med indtil 200 værelser At sikre at de eksisterende boligbebyggelser på naboarealerne kun i mindre grad får reduceret deres udsigt.

C. Delområdet i dag.

Delområdet har i mange år været anvendt som heliport for Maniitsoq by, men heliporten er blevet nedlagt i forbindelse med etableringen af lufthavnen vest for byen. Arealerne består således af en stor asfalteret plads på toppen af fjeldet, omkrandset af næste uberørt fjeld.

Området krydsses af enkelte forsyningsledninger som ikke er nedgravede.

Planområdet kiler sig ind mellem dels en ældre parcelhusbebyggelse mod sydvest og en nyere parcelhusbebyggelse mod nordøst. Vejadgangen til plateauet foregår af en stejlvej på nordvestsiden af fjeldet.

Planområdet omfatter ud over toppen af fjeldet også en ca 20 m bred hylde, beliggende ud mod havet i en højde på ca. 10 m over vejniveau i den nedenfor liggende bydel.

D. Indhold.

Planen skaber mulighed for at etablere en anderledes bebyggelse hvor fjeldet kan udnyttes til at skabe variation i bebyggelsen, med skæve vinkler der skaber læforhold på udearealer, indbyggede terrasser der skaber læ ved boligen så området i højeregrad inviterer til udophold og måske en mere levende bebyggelse.

Bebyggelses højderne er angivet med en variabel højde på 2 - 4 etager for at stimulere til at etablere en varieret bebyggelse, der giver fjeldets konturer et modspil og der skabes mulighed for etablering af forskellige lejlighedstyper.

I planens delområde 2 er skabt mulighed for dels at bygge på hele hylden, men også for at bygge op ad fjeldet i flere etager, med en terrassehusbebyggelse der følger fljeldet fra bund til top. En bebyggelse der ud over at der skabes en glimrende udsigt over havet også giver mulighed for at etablere en elevatorforbindelse mellem gadeniveau i byen og det øvre plateau.

E. Planens forhold til anden planlægning.

Lokalplanlægning

Med den endelige godkendelse af nærværende planforslag i foråret 2012, ophæves alle tidligere planer for området. Aktuelt lokalplan nr A 4.02 "Området omkring gl. heliport" for Maniitsoq Kommune.

Aluminiumssmelter

Som nævnt skal planen ses i sammenhæng med den planlægning der foregår i relation til etablering af aluminiumssmelteren på den nordlige del af Maniitsoq Øen. Det er forhåbningen at der i løbet af 2012 eller 2013 i Selvstyret træffes en endelig beslutning om at etablere smelteren.

Selvstyrets interesser og kommuneplanlægningen.

Planen er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2012 - 2024, og er i overensstemmelse med selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.