800-B1.2

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  800-B1.2

 • Anvendelse

  Imm. 1. Immikkoortup annikitsortaa inuutissarsiorfittut immikkoortinneqarpoq, tamatumani umiarsualivimmi suliaqarnermut sammisunik suliffeqarfinnillu attuumassutillit kisimik akuerineqarlutik. Soorlu assersuutigalugu niuernermik suliffeqarfiit, paaqqinnittarfiit, sunngiffimmi sammisassat aammalu sukisaarsaarnermut siunertallit soorlu peqatgiiffik qajaq. Imm. 2. Immikkoortumi inissianik sanasoqarsinnaanngilaq. Imm. 3. Paaraarsuup immerneqarneratigut peqatigiiffik qajaq-mut umiatsiaaqqanullu puttasunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Imm. 4. Paaraarsuup tungaanut nunaminertat ataavartumik inissiivittut atorneqarsinnaanngillat.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Imm. 1. Illunik minnerusunik alliliineq pilersitsinerluunniit taamaallaat akuersissutigineqarsinnaapput, sanaartukkanut pioreersunut sanaartukkallu atorneqarnerinut atasunngorlugit tullaursarneqarsinnaappata. Imm. 2. Nunaminertap atugassiissutaasup 50 procentia sinnerlugu nunaminertaq sanaartorfigineqassanngilaq. Imm. 3. Illut tamakkiisumik imaqqortussusaasa nunaminertat sanaartorfigineqartut kvm-imut 8 kbm sinnersimassanngilaat.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Imm. 1. Nutaamik sanaartukkat immikkoortumi sanaartukkat pioreersut atortulersorneqarnerisigut, qalipaatimikkut ilusilersorneqarnermikkullu assigissavaat. Imm. 2. Allagartalersuutit nunaminertami atugassiiffiusumi illunilu taamaallaat aammalu kommunalbestyrelsip akuersissuteqarneratigut inissinneqarsinnaapput.

 • Veje, stier og parkering

  Imm. 1. J.M. Jensenip-miit Umiarsualivimmut tassanngaanniillu Aalisakkeriviup talittarfianut Royal Greenland-illu aalisakkerivianut aqqusineq 9 m-imik silissusilerlugu ingerlaarfissaalu 7 m-inngorlugu immikkoortinneqarpoq. Imm. 2. J.M. Jensenip-imi Umiarsualivimmut anillariariaani, angallannerup isumannaatsuunissaa pillugu angalllannermi atortunik pilersitsisoqassaaq, angallannermik isumannaannerusumik ingerlannaarnerusumillu pilersitsisussamik. Soorlu aqqutissiuussinermi atortunik imaluunniit kaajallattarissamik pilersitsinikkut. Imm. 3. Umiarsualivimmut illuatungaani kangillermi pisuinnaat aqqutaannik Paaraarsummik J.M. Jensinip/Aqqusinersuarmik attaveqalersitsisussamik pilersitsisoqassaaq. Pisuinnaat aqqutaat sapinngisamik 2,5 m-iutinenqssaaq. Imm. 4. Paaraarsummi aqqusinermik pilersitsinikkut, aqquserngup pioreersup pisuinnarnut aqqutinngortinneqarsinnaanera periarfissinneqassaaq, Paaraarsuk sinerlugu Iliveqarfitoqqap aammalu Frederik den IX`s Plads tungaanut ingerlaqqissinnaanngorlugu. Imm 5. J.M. Jensenip/Aqqusinersuaq sinerlugu umiarsualiviuip illoqarfiullu qeqqata tungaanut pisuinnaat aqqutaannik 2,5 m-imik pilersitsisoqarsinnaaneranut periarfissiisoqassaaq.

 • Ubebyggede arealer

  Imm. 1. Pilersaarummi matumani killeqarfiata iluani Paaraarsuup sineriaa 3,5-imik portussusilerlugu immerneqarsinnaavoq . Imm. 2. Nunaminertanngorlugit immikkat uninngaarfissanngorlugit sukisaarsaarfissanngorlugillu ilusilerneqassapput. Imm. 3. Nunaminertat narlusukaanngorlugit sioqqat, ujaraaqqat naasulluunniit atorlugit pilersinneqassapput. Imm. 4. Pinngortitap atortuinik atuilluni uninngaarfissiat uninngaarfissatut siaasaaffissatulllu pilersinneqassapput . Imm. 5. Paraarsuup tungaanut sineriak taamaallaat pilersaarummut matumunnga naapertuuttumik allanngortinneqarsinnaavoq (takuuk nunap assinga).

 • Tekniske anlæg

  Imm 1. Immikkoortumi nutaamik sanaartornerit innallagissamut, imermut kuuffissuarmullu attavilerneqassapput, kiisalu eqqaavilerinermut ilanngunneqarluni. Imm. 2. Imermik sinneruttumik kuutsitsineq ima pissaaq, eqqaamiuusunut angallannermulluunniit arlaatigut akornutaanani. Imm. 3. Pilersuinikut aqqutit tamarmik nunap iluatigoortinneqassapput.

 • Bevaring af bebyggelse

  Imm. 1. Qinnguani umiatsialiviup Paaraarsuullu akornanni kangerliumaneq paariinnarneqassaaq nunaminertamillu immikkamit annertusarneqassalluni. Imm. 2. Aqquserngup nutaap ataani kangerliumanerup ingerlaarfia amco-ruujorinik assigisaanilluunniit ingerlaarfilerneqarsinnaavoq. Imm 3. Kangerliumanerup Paaraarsuup tungaanut kuuffia ujaqqanik innaarsulianik 1:2 atorlugu pilersinneqarsinnaavoq.

 • Miljøforhold

  Imm. 1. Kangerliumanerup kuunnera allanngortinneqassanngilaq, kangerliumanerup maannakkut ilusaata paariinnarneratigut imaluunniit kuuffiusinnaasunik assingusunik atortulersuinikkut.

 • Ophævelse

  Pilersaarutit matumap iluani Illoqarfimmut pilersaarut B01 atorunnaarsinneqassaaq, soorluttaaq Illoqarfimmut pilersaarummi C01-imi, Paaraarsummi eqqumiitsuliortullu sannaviata eqqaani aamma J.M. Jensenip Aqq.-taata eqqaani illoqarfimmut pilersaarummi B02-mi annikitsumik allannguisoqassasoq.

800-B1.2 (da)

A. Baggrund.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november om planlægning og arealanvendelse.

Planen udarbejdes for at sikre grundlag for at tilpasse adgangsforholdene på Sisimiut Havn, så vejforbindelsen mellem den vestlige del af havnen med Fiskerikajen og den østlige del af havnen med bl.a. Atlantkajen kan udbygges til at tage tung trafik med f.eks. 40 fods containere.

Samtidig sikres der mulighed for at der kan gennemføres sikre adgange for fodgængere i den inderste del af havneområdet, omfattet af denne plan.

B. Formål.

Det er planens formål at: at skabe grundlag for at der kan skabes trafiksikre adgangsveje for tung trafik og fortove og stier for en sikker trafikafvikling for fodgængere.

C. Detailområdet i dag

Detailområdet er i dag havneområde, men de eksisterende vejsystemer kan ikke bære den tunge trafik, der forventes at blive et resultat af havneudvidelsen.Området omfatter forbindelseskanalen mellem inderhavnen og Paaraarsuk og en lille del af Paaraarsuk hvor bl.a. kajakklubben holder til.

D. Indhold.

Planen indeholder en afgrænsning af kommende vejanlæg og de opfyldninger der er nødvendige for anlæggets gennemførelse. Opfyldningerne foretages både i Paaraarsuk og i inderhavnen foran de fredede og bevaringsværdige bygninger på havnefronten.

Resterne af den gamle kran foran kunstnerværkstedet kan ikke bevares samtidig med at den nye vejforbindelse anlægges.

Med planen lægges der op til, at der kan etableres stiforbindelser langs nordsiden af Paaraarsuk mellem Teleøen og til den Gl. Kirkegård og området ved Museet. Der forsøges hermed inviteret til en øget rekreativ udnyttelse af Paaraarsukområdet.

I detailplanen er illustreret en vejløsning med en rundkørsel ved J. M. Jensens vej, vejtilslutningen kan formentlig også løses med etablering af vigebaner o. lign.

E. Planens forhold til anden planlægning.

Selvstyrets interesser.

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen.

Dog skal bemærkes, at der ikke foreligger en klar og entydig afgrænsning mellem havnemyndighedens ansvarsområde og kommunens ansvarsområde.

Kommuneplanlægningen

Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til kommuneplan 2012 - 2024, hvor 800-B1 er udlagt.

Anden detailplanlægning

Planen støder op til eksisterende lokalplan C1 for den gamle bydel. Samt til B1 og B2 for det eksisterende havneområde.

Detailplaner der delvist ophæves.

Indenfor denne detailplans område ophæves Lokalplan B01, ligesom der foretages en mindre regulering af Lokalplan C01, ved Paaraarsuk og kunstnerværkstedet og af lokalplan B02 ved L. M. Jensens Aqq. Planændringens betydning for eksisterende erhverv i området.

Ændringen af planforholdene betyder at der skabes bedre adgangsforhold til alle erhvervsvirksomheder.