800-C13.2

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  800-C13.2

 • Anvendelse

  Stk.1. Detailområdet kan anvendes til boliger, ældreboliger, kollegier og daginstitution m.v. Stk. 2. Alle boliger skal være forsynet med selvstændige sanitære installationer.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Bebyggelsen kan opføres i området øst for Nikkorsuit opføres i op til 4 etager, hvor terrænnet tillader det. Stk. 2. Bygningshøjden som nævnt i de overordnede bestemmelser fastsættes for hver bygning som en højde målt fra terræn til kip ud fra et for bygningen fastsat niveauplan, som skal godkendes af Området for Teknik og Miljø. Stk. 3. Solceller og andre vedvarende energiformer skal indpasses indenfor den angivene maksimale bygningshøjde. Stk. 4. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindste højde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn. Stk. 5. Betonfundamenter med en højde over 1,5 m målt fra terræn – skal beklædes som ydervægge, eller det skal dokumenteres, at fundamenterne ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk. Stk. 6. Der må etableres kælder under ny bebyggelse, såfremt bestemmelserne i stk. 5 kan overholdes. Stk. 7. Containere må i forbindelse med flytning kun opstilles i max 2 mdr, ved ombygning og lignende i maksimalt 6 måneder indenfor området. Det skal i hvert tilfælde godkendes af Området for Teknik og Miljø. Stk. 8. Der kan ikke opstilles både indenfor detailområdet, de skal anbringes på nærliggende bådplads.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Taghældning for tilbygninger skal være som eksisterende bygnings taghældning. Stk. 2. Taghældning for nyt byggeri skal være mellem15-45 grader Stk. 3. Tage skal beklædes med ikke reflekterende sort eller mørk grå tagbeklædning. Stk. 4. Reflekterende flader kan alene accepteres i det omfang der indbygges energiløsninger der bygger på solvarme elle solceller. Stk. 5. Ydervægge skal ved tilbygning opføres i samme materiale og farve som hovedbygningen. Stk. 6. Ydervægge i øvrigt skal fremstå med vedligeholdelsesvenlige overflader, der i farveholdningen er afstemt efter den eksisterende bebyggelse på stedet. Stk. 7. Paraboler på under 0,5 m i diameter kan opsættes. Stk. 8. Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende kan tilbygges hovedhuset eller indrettes i kælderen. Stk. 9. Skiltning i forbindelse med virksomheder i området skal placeres på husets facade og må højst dække et areal på 0,5 m2.

 • Veje, stier og parkering

  Stk.1. Af hensyn til trafiksikkerheden skal bebyggelse skal have vejadgang fra Nikkorsuit ad eksisterende overkørsler. Overkørsler kan kun flyttes ved nedlæggelse af eksisterende overkørsler, så det samlede antal overkørsler forbliver det samme som i dag. Stk 2. Parkering. _Etageboligbebyggelse -½ p-plads pr. bolig. _Kollegier og boliger for uddannelsessøgende, 1 p-plads pr. 5 boliger

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. Ubebyggede arealer skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret. Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 5. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt det er muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Alle boliger skal tilsluttes el, vand, varme, kloak, tele, affaldshåndteringssystem. Stk. 2. Alle forsyningsledninger indenfor området skal føres under terræn, og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og sti anlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Indenfor området kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit, grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt. Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsen som naturlige dele af bygningskroppene til boliger m.v. Stk. 4. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 2,5 m og optage et areal på 9 m2. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,5 m og optage et areal på 3 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse.

 • Betingelse for ibrugtagning

  se arealadministration

800-C13.2 (da)