800-C9.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  800-C9.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Området kan anvendes til offentlige formål - skole, med tilhørende funktioner, varmecentral, legeplads, boldbane parkering for cykler, snescootere og biler, samt bus vendeplads. Stk. 2. Området kan tillige anvendes til tandklinik.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. Ny bebyggelse skal mod øst og syd placeres med facadelinien sammenfaldende med den eksisterende bebyggelses facadelinie. Stk. 2. Ny bebyggelse kan opføres i 3 etager over en kælderetage. Stk. 3. Den nye bebyggelses placering fremgår af bilag nr. 1.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Den nye bebyggelse fremtræder som en kompakt bygning med ensidig taghældning mod vest. Stk. 2. Varmecentralen skal etableres med saddeltag. Stk. 3. Tagbeklædning skal være sort eller grå tagpap. I taget indpasses lysskakter til belysning af de centrale fællesarealer i bygninger. Stk. 4. Facader skal fremstå som træbeklædning malet i svenskrød med dækkende maling, med vandrette vinduesbånd og karnapper. Stk. 5. Reflekterende flader kan alene accepteres i det omfang der indbygges energiløsninger der bygger på solvarme elle solceller. Stk. 6. Der kan kun opsættes paraboler på under 0,5 m i diameter. Stk. 7. Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende skal opføres i samme materialer og farvevalg som hovedhuset.

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Der etableres vejadgang til skolens 2 hovedindgange via Guutaap Aqq. og Mannarsip Aqq. Fra Mannarsip Aqq. Der etableres endvidere vejadgang til en værkstedsgård ved bagindgangen til skolens faglokaler. Stk. 2. Der etableres på skolens vestside p-pladser til besøgende hos tandlægen og til gæster. På østsiden etableres p-pladser til skolens ansatte. Stk. 4. Bebyggelsen skal forsynes med elevator for at sikre tilgængelighed for ældre og handicappede

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. På de ubebyggede arealer skal indrettes legeplads og boldbane. Stk. 2. Arealerne skal gives en overfladeafslutning så de let kan holdes ryddelige. Stk. 2. Ubebyggede arealer i øvrigt skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld bevares. Stk. 3. Naturligt terræn skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 4. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt det er muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Skolen skal være tilsluttet fælles offentlige forsyningsanlæg som el, vand, kloak og varme. Såfremt der er fremført mulighed herfor. Stk. 2. Alle ledningsanlæg udenfor bygninger skal føres under terræn.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Der må ikke i forbindelse med benyttelsen af skolens faglokaler opstå situationer med forureningsmæssig påvirkning af omgivelserne.

 • Ophævelse

  Indenfor nærværende plans område ophæves lokalplan nr. C2b.

800-C9.1 (da)

A. Baggrund.

Nærværende plan er udarbejdet for at tilpasse plangrundlaget til byggeprojektet på Minngortuunnguup Atuarfia - Skole 1. med en nyopførelse af skolen. Projektet er udvalgt efter en arkitektkonkurrence og omfatter et byggeri på i alt 3 etager med kælderetage.

B. Detailområdet i dag.

Detailområdet er i dag bebygget med Skole 1, som ombygges i forlængelse af godkendelsen af dette kommuneplantillæg. Bebyggelsen er i dag i 1 og 2 etager uden ret mange friarealer knyttet til skolen. Som en del af skolens bygninger er der etableret tandlægeklinik i underste etage i bygningerne mod vest. Planområdet grænser op til hallen, de kommunale administrationsbygninger, børnehaven ud mod Aqqusinersuaq, Medborgerhuset og en række parcelhuse beliggende i den østlige og nordøstlige del af området.

C. Formål.

Det er formålet med udarbejdelsen af de detaljerede bestemmelser: at sikre at der kan bygges en kompakt skole i 3 etager med kælder, så der sikres en god ramme om den fremtidige undervisning på Skole 1, at sikre at der skabes gode friarealer omkring skolen, at sikre hensigtsmæssige og tilstrækkelige parkerings- og adgangsforhold.

D. Indholdsresumé

Planens område er afgrænset til det eksisterende skoleområde og berører således ikke direkte andre funktioner. I forbindelse med planen fastlægges bebyggelsens beliggenhed i den vestlige del af det eksisterende skoleområde, så der skabes gode aktivitetsarealer i forbindelse med skolen.

E. Forhold til anden planlægning

Planen er i overensstemmelse med Selvstyrets interesser og kommuneplanforslag for Qeqqata Kommunia 2012 - 2024. Nærværende plan erstatter den tidligere lokalplan C2b fra 2007, som omfatter et større planområde af midtbyen. Denne plan afløser alene den tidligere plan for det område der omfatter skolen.