820-B3.1

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannr

  820-B3.1

 • Anvendelse

  Stk. 1. Detailområdet kan anvendes til etablering af de testbane faciliteter der er nødvendige for at drive et moderne biltestcenter for personbiler. Stk. 2. Der kan indenfor detailområdet etableres kontorer, værksteder og etableres udstyr til håndtering af testaktiviteter. Stk. 3. Detailområdet er opdelt i 2 dele: - 3.1 til etablering af værksteder og kontorer samt frysecontainere. -3.2 til etablering af testbaner med forskellig udformning.

 • Bebyggelsens omfang og placering

  Stk. 1. I detailområde 3.1 kan der etableres kontor og værkstedsbygninger på i alt 5000 kvm. Stk. 2. Bygninger skal respektere lufthavnens sideplan, begrænsning så bygninger i område 3.1.1 kan opføres med en højde på 10 m, svarende til højden på lufthavnsterminale. Stk. 3. I område 3.1.2 og landingsbanen skal byggeri holdes under en ret linie mellem landingsbanens nordlige afgrænsning(hegnet) og den sydlige kant af 3.1.1. Stk. 4.

 • Bebyggelsens ydre fremtræden

  Stk. 1. Kontor og værkstedsbyggeri ???????

 • Veje, stier og parkering

  Stk. 1. Adgangen til detailområdet skal ske fra Marius Olsenip Aqq. Stk. 2. I tilknytning til kontor og værkstedsfaciliteter skal der etableres parkering efter følgende normer: - 1. p-plads for hver 50 kvm kontorlokaler og værkstedsareal. Stk. 3. I forbindelse med etableringen af testcentret nedlægges de offentlige veje indenfor detailområdet efterhånden som testcentret opbygges og der ikke længere vil være behov for offentlig adgang til området. Stk. 4.

 • Ubebyggede arealer

  Stk. 1. De arealer der ikke anvendes til testbaner, byggeri eller lignende skal sikres et naturligt udseende, gerne med bibeholdelse eller genetablering af den naturlige beplantning. Stk. 2.

 • Tekniske anlæg

  Stk. 1. Kontor og værdstedsfaciliteter skal tilsluttes offentlig spildevandsafledning. Værkstedsfaciliteter gennem en olieudskiller. Stk. 2. Anlægget skal endvidere tilsluttes el forsyning, fjernvarme og det offentlige affaldshåndteringssystem Stk. 3. Indenfor området er placeret forskellige ledningsnet som anvendes at Mittarfegarfiit. Disse skal respekteres eller omlægges. Stk. 4. Arealerne gennemskæres at en grøft der sikrer afvandingen af landingsbanen. Denne grøft skal respekteres ved anlæg af testbaner eller omlægges.

 • Bevaring af bebyggelse

  Stk. 1. Der er ingen bevavaringsværdig bebyggelse i detailområderne. Stk. 2. Eksisterende bebyggelse indenfor området fjernes i det omfang den ikke skal benyttes i forbindelse med driften af testcenteret.

 • Miljøforhold

  Stk. 1. Det gennemsnitlige støjniveau fra testbanen bør i skel mod anden anvendelse ikke overskride 70 dB(A), målt efter den Danske Miljøstyrelses forskrifter. Stk. 2. Ved driften af testanlægget skal spild af driftsmidler, smøremidler eller anden væske sikres undgået.

820-B3.1 (da)